بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/11/08 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 یکشنبه 30 آبان 1400 25000/0000 31/25
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,500 1,500 1,500 دوشنبه 4 بهمن 1400 6130/0000 5/3
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 سه شنبه 21 دی 1400 9100/0000 9/39
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 دوشنبه 20 دی 1400 4747/0000 5/17
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 دوشنبه 20 دی 1400 4618/0000 5/63
پلی وینیل کلراید S70 - صادراتی
نقدی ($) 360 135 135 61,032,376/8 452,091,680 چهارشنبه 29 دی 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 22 22 شنبه 4 دی 1400 9972/0000 13/89
قیر 200300 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 47 47
اسید نیتریک - صادراتی
نقدی ($) 260 20 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
قیر 6070
نقدی 300 100 100 9,100,000 91,000 دوشنبه 27 دی 1400
لوب کات سبک
نقدی 20,000 20,000 20,000 2,553,080,000 127,654 دوشنبه 4 بهمن 1400 0/0000 0
شمش طلا 997
نقدی 0/010 0/010 0/010 166,516,580 16,645,000 دوشنبه 4 بهمن 1400
شمش طلا 998
نقدی 0/010 0/010 0/010 166,653,324 16,662,000 دوشنبه 4 بهمن 1400
شمش طلا 998
نقدی 0/001 0/001 0/001 16,662,000 16,662,000 دوشنبه 4 بهمن 1400
سبد نبشی
نقدی 450 175 175 24,366,300 139,236 چهارشنبه 29 دی 1400 -2518/0000 -1/78
تیرآهن متوسط 16
سلف 240 120 120 16,708,320 139,236 چهارشنبه 29 دی 1400 3412/0000 2/51
سبد نبشی
سلف 1,500 25 25 3,480,900 139,236 چهارشنبه 29 دی 1400 -1816/0000 -1/29
تیرآهن طول کوتاه 14و16
سلف 504 864 456 58,596,000 128,500
سبد ناودانی
سلف 300 25 25 3,278,125 131,125 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 300 725 300 40,594,800 135,316 چهارشنبه 29 دی 1400 5529/0000 4/26
آهن اسفنجی
نقدی 1,000 1,000 1,000 89,198,000 89,198 یکشنبه 3 بهمن 1400 1172/0000 1/33
آهن اسفنجی
نقدی 500 500 500 44,613,500 89,227 یکشنبه 3 بهمن 1400 1201/0000 1/36
خاک روی
نقدی 5,000 5,000 5,000 446,125,000 89,225 چهارشنبه 22 دی 1400
آهن اسفنجی
نقدی 500 500 500 44,654,000 89,308 یکشنبه 3 بهمن 1400 1282/0000 1/46
اسید استیک
نقدی 1,032 600 576 96,614,784 167,734 چهارشنبه 29 دی 1400 -11050/0000 -6/18
دی اتانول آمین
نقدی 55 44 44 12,071,708 274,357 چهارشنبه 29 دی 1400 -1183/0000 -0/43
کریستال ملامین
نقدی 320 290 240 151,181,280 629,922 چهارشنبه 29 دی 1400 -2366/0000 -0/37
منومر وینیل استات
نقدی 506 429 385 163,560,320 424,832 چهارشنبه 29 دی 1400 -10459/0000 -2/4
دی اتانول آمین
نقدی 110 22 22 6,035,854 274,357 چهارشنبه 29 دی 1400 -1183/0000 -0/43
بنزن
نقدی 600 300 300 65,352,000 217,840 چهارشنبه 29 دی 1400 2710/0000 1/26
ارتوزایلن
سلف 1,200 1,200 1,200 251,685,600 209,738 چهارشنبه 29 دی 1400 2832/0000 1/37
زایلین مخلوط
سلف 800 420 360 67,421,520 187,282 چهارشنبه 29 دی 1400 2722/0000 1/47
منو اتیلن گلایکول
نقدی 88 66 44 6,462,588 146,877 چهارشنبه 29 دی 1400 2604/0000 1/8
آروماتیک سنگین
نقدی 100 40 40 8,109,360 202,734 چهارشنبه 29 دی 1400 6892/0000 3/52
منو اتیلن گلایکول
نقدی 552 264 168 24,675,336 146,877 چهارشنبه 29 دی 1400 3943/0000 2/76
دی اتیلن گلایکول
نقدی 300 325 200 27,108,400 135,542 چهارشنبه 29 دی 1400 -86/0000 -0/06
منو اتیلن گلایکول
نقدی 869 407 385 56,547,645 146,877 چهارشنبه 29 دی 1400 3943/0000 2/76
ضایعات فلزی
نقدی 150 450 150 14,641,350 97,609 سه شنبه 5 بهمن 1400
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1
نقدی 330 814 330 92,167,295 279,295 چهارشنبه 29 دی 1400 1959/0000 0/71
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 10 80 10 2,552,550 255,255 چهارشنبه 29 دی 1400 5788/0000 2/32
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 814 1,892 814 197,934,836 243,163 چهارشنبه 29 دی 1400 -5736/0000 -2/3
نرمال بوتانول - OFF درجه 1
نقدی 88 198 88 39,577,318 449,742 چهارشنبه 8 دی 1400 -13797/0000 -2/98
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2
نقدی 3 9 3 678,627 226,209 چهارشنبه 15 دی 1400 -15790/0000 -6/52
روغن کارکرده لوکوموتیو
نقدی 40 80 40 3,645,560 91,139 چهارشنبه 19 آبان 1400 1539/0000 1/72
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1
نقدی 192 744 192 62,792,856 327,046 چهارشنبه 22 دی 1400 9907/0000 3/12
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1
نقدی 264 624 264 84,545,376 320,248 سه شنبه 19 فروردین 1399 234167/0000 272/03
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LFI2119 درجه 2
نقدی 286 924 286 92,503,444 323,439
ضایعات فلزی
نقدی 150 300 150 17,400,000 116,000 سه شنبه 5 بهمن 1400
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2
نقدی 20 100 20 6,028,980 301,449 چهارشنبه 10 آذر 1400 -6561/0000 -2/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3
سلف 10 50 10 2,009,990 200,999 چهارشنبه 29 دی 1400 18220/0000 9/97
دی اکتیل فتالات
نقدی 88 242 88 54,806,224 622,798 چهارشنبه 29 دی 1400 -8426/0000 -1/33
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1
نقدی 40 140 40 10,762,200 269,055 چهارشنبه 28 مهر 1400 -34459/0000 -11/35
ضایعات باطری
نقدی 3 12 3 12,840,000 4,280,000 سه شنبه 5 بهمن 1400
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1
نقدی 270 740 270 87,142,380 322,750 چهارشنبه 15 دی 1400 5640/0000 1/78
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1
نقدی 22 88 22 7,071,779 321,445 چهارشنبه 15 دی 1400 -15453/0000 -4/59
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1
نقدی 70 520 70 21,951,710 313,596 چهارشنبه 13 مرداد 1400 62477/0000 24/88
دی اکتیل فتالات
نقدی 66 517 66 40,392,594 612,009
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B01 درجه 1
نقدی 312 1,128 312 93,943,608 301,101 چهارشنبه 29 دی 1400 -5598/0000 -1/83
ضایعات فلزی
نقدی 100 200 100 19,543,600 195,436 سه شنبه 5 بهمن 1400
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3
نقدی 7 28 7 1,415,883 202,269 چهارشنبه 29 دی 1400 13270/0000 7/02
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2
نقدی 20 40 20 4,877,980 243,899 چهارشنبه 10 آذر 1400 -10467/0000 -4/11
سبد نبشی
نقدی 100 350 100 15,023,100 150,231 چهارشنبه 29 دی 1400 5619/0000 3/89
سبد ناودانی
نقدی 100 780 100 15,133,900 151,339 شنبه 2 بهمن 1400
ناودانی 8
نقدی 100 300 100 14,863,400 148,634 چهارشنبه 15 دی 1400 3877/0000 2/68
سبد نبشی
نقدی 100 780 100 14,862,700 148,627 چهارشنبه 29 دی 1400 15837/0000 11/93
سبد نبشی
نقدی 110 1,078 110 15,802,050 143,655 چهارشنبه 29 دی 1400 6006/0000 4/36
سبد ناودانی
نقدی 200 1,050 200 29,016,575 145,083 چهارشنبه 29 دی 1400 4079/0000 2/89
سبد میلگرد 14تا25-A3
نقدی 240 1,752 240 35,020,800 145,920 چهارشنبه 29 دی 1400 8105/0000 5/88
سبد نبشی
نقدی 275 325 275 36,653,350 133,285 چهارشنبه 29 دی 1400
میلگرد 14تا20-A3
نقدی 440 2,266 440 61,159,560 138,999 چهارشنبه 15 دی 1400 3547/0000 2/62
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 440 572 440 58,211,560 132,299 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
سلف 500 525 500 67,658,000 135,316 چهارشنبه 22 دی 1400
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 506 4,576 506 70,733,894 139,790 چهارشنبه 15 دی 1400 841/0000 0/61
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 506 3,388 506 71,805,910 141,909 چهارشنبه 29 دی 1400
تیرآهن 18
نقدی 506 2,093 506 69,108,054 136,577 چهارشنبه 29 دی 1400 978/0000 0/72
سبد میلگرد مخلوط
سلف 506 1,738 506 67,750,122 133,894 چهارشنبه 29 دی 1400 4107/0000 3/16
میلگرد 10 و 12 - A3
سلف 506 1,430 506 68,111,824 134,608 چهارشنبه 29 دی 1400 4821/0000 3/71
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 550 3,454 550 75,349,450 136,999 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 550 5,214 550 76,117,734 138,396 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 625 1,575 625 84,474,375 135,159 چهارشنبه 18 بهمن 1396 112159/0000 487/65
میلگرد 28 -A3
سلف 660 1,298 660 89,680,140 135,879 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,000 1,375 1,000 126,000,100 126,000
تیرآهن 14و16
سلف 1,008 1,560 1,008 136,613,232 135,529 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 1,008 1,584 1,008 136,814,832 135,729 چهارشنبه 29 دی 1400 5167/0000 3/96
تیرآهن طول کوتاه14 تا 18
نقدی 1,012 1,311 1,012 129,536,230 128,000 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد نبشی
سلف 1,012 2,737 1,012 140,758,068 139,089 چهارشنبه 29 دی 1400 2070/0000 1/51
سبد میلگرد مخلوط
سلف 1,600 3,550 1,600 217,691,900 136,057 چهارشنبه 29 دی 1400 5730/0000 4/4
سبد میلگرد 25تا12-A3
نقدی 1,992 6,144 1,992 279,915,288 140,520 چهارشنبه 29 دی 1400 7931/0000 5/98
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 2,000 25,050 2,000 277,730,700 138,865 چهارشنبه 29 دی 1400 1050/0000 0/76
سبد میلگرد مخلوط
سلف 2,000 8,875 2,000 271,048,650 135,524
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 2,200 17,072 2,200 306,627,750 139,376 چهارشنبه 29 دی 1400
تیرآهن 14 تا 18
سلف 2,507 9,913 2,507 346,601,214 138,253 چهارشنبه 29 دی 1400 2927/0000 2/16
تیرآهن 14و16
سلف 2,829 8,855 2,829 394,141,961 139,322 چهارشنبه 5 آبان 1400 -3258/0000 -2/29
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 2,882 17,160 2,882 395,581,318 137,259 چهارشنبه 29 دی 1400 7259/0000 5/58
تیرآهن 14 و 18
نقدی 2,898 12,006 2,898 407,474,279 140,605 چهارشنبه 29 دی 1400 5468/0000 4/05
تیرآهن 14
نقدی 2,944 13,064 2,944 421,761,718 143,261 چهارشنبه 1 دی 1400 3461/0000 2/48
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3
سلف 10 30 10 1,234,560 123,456 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 3,000 8,256 3,000 422,483,160 140,828 چهارشنبه 29 دی 1400 5456/0000 4/03
روغن کارکرده لوکوموتیو
نقدی 7 7 7 609,000 87,000 شنبه 1 شهریور 1399
سبد میلگرد مخلوط
سلف 3,520 4,642 3,520 489,015,120 138,925 چهارشنبه 29 دی 1400 5905/0000 4/44
بوتادین
نقدی 250 50 50 7,244,500 144,890 چهارشنبه 29 دی 1400 8763/0000 6/44
میلگرد 10 و 12 - A2
سلف 4,268 8,976 4,268 573,727,220 134,425 چهارشنبه 29 دی 1400
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 4 4 4 899,768 224,942 چهارشنبه 8 دی 1400 -16957/0000 -7/01
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 5,016 5,522 5,016 678,748,070 135,317 چهارشنبه 29 دی 1400 5529/0000 4/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1
نقدی 341 330 220 54,253,100 246,605 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 12231/0000 5/22
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 5,896 9,658 5,896 835,833,724 141,763 چهارشنبه 29 دی 1400 7618/0000 5/68
خاک روی
نقدی 15,000 22,500 15,000 610,575,500 40,705 چهارشنبه 22 دی 1400
خاک روی
نقدی 15,000 29,500 15,000 1,438,602,000 95,907 چهارشنبه 22 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
سلف 15,004 29,876 15,004 2,086,737,620 139,079 چهارشنبه 29 دی 1400 9072/0000 6/98
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 15,004 35,178 15,004 2,088,864,954 139,221 چهارشنبه 29 دی 1400 6304/0000 4/74
دی اتیلن گلایکول
نقدی 300 400 300 40,805,250 136,018 چهارشنبه 29 دی 1400 -981/0000 -0/72
دی اتیلن گلایکول
نقدی 216 384 216 29,939,328 138,608 چهارشنبه 29 دی 1400 910/0000 0/66
دی اتیلن گلایکول
نقدی 143 385 143 21,589,227 150,974 چهارشنبه 29 دی 1400 -989/0000 -0/65
منو اتیلن گلایکول
نقدی 800 50 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
منو اتیلن گلایکول
نقدی 700 50 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
دی اتیلن گلایکول
نقدی 22 22 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
کریستال ملامین
سلف 60 20 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
سلف 2,200 506 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,100 3,300 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
سلف 1,012 1,760 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
میلگرد 28 -A3
سلف 506 506 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
سبد میلگرد مخلوط
سلف 1,012 1,760 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
میلگرد 12-A2
سلف 1,012 1,430 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
دی اتیل هگزانول
نقدی 1,100 1,144 1,100 464,935,900 422,669 چهارشنبه 29 دی 1400 9180/0000 2/22
دی اتیل هگزانول
نقدی 204 326/400 204 86,224,476 422,669
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص
سلف 162 360 162 139,140,018 858,889 چهارشنبه 29 دی 1400 -28611/0000 -3/22
بدنه ضایعاتی خودرو
نقدی 0/076 0/076 0 0 سه شنبه 30 آذر 1400
تسمه فولادی
نقدی 1,232 22 0 0 چهارشنبه 29 دی 1400
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 20,749,007,993/8  
آخرین بروز رسانی: 1400/11/08 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.