بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/02/17 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
ورق گرم C
نقدی 10,000 500 500 97,000,000 194,000 دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 11000/0000 6/01
ورق گرم B
نقدی 10,000 2,000 2,000 394,000,000 197,000 دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 10000/0000 5/35
ورق گالوانیزه G
سلف 1,000 2,350 1,000 263,854,700 263,855 سه شنبه 17 فروردین 1400 29414/0000 12/55
ورق گالوانیزه G
سلف 1,500 2,300 1,500 394,773,550 263,182 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 1209/0000 0/46
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,518 22 22 2,721,774 123,717 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
تیرآهن 18
سلف 5,014 115 115 14,734,260 128,124 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 0/0000 0
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 2,990 621 23 3,059,000 133,000 چهارشنبه 14 آبان 1399 11061/0000 9/07
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 2,990 1,081 23 3,059,000 133,000
سبد تیرآهن مخلوط
نقدی 4,991 1,334 506 65,780,000 130,000
سبد میلگرد مخلوط
سلف 2,000 1,900 1,225 150,915,100 123,196 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 0/0000 0
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 5,500 6,820 5,500 695,356,178 126,428 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 3232/0000 2/62
سبد نبشی
نقدی 192 24 24 3,136,800 130,700 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 649/0000 0/5
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 10,032 2,618 2,420 308,375,760 127,428 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 3472/0000 2/8
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,000 50 50 6,371,400 127,428 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 3068/0000 2/47
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 9,988 2,310 2,310 293,832,000 127,200 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 3727/0000 3/02
سبد میلگرد 14 تا 25
نقدی 7,964 22 22 2,803,416 127,428 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 4363/0000 3/55
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
سلف 12,012 2,002 2,002 253,853,600 126,800 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 3604/0000 2/93
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
سلف 10,010 4,356 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,100 220 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
تیرآهن 14 تا 18
سلف 9,430 69 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 2,990 1,150 0 0 شنبه 20 اردیبهشت 1399
سبد میلگرد مخلوط
سلف 5,500 11,176 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 2,002 2,002 0 0 چهارشنبه 29 بهمن 1399
میلگرد 12-A2
سلف 770 1,650 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
تیرآهن 14
نقدی 1,166 22 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
روغن پایه 180N - صادراتی
نقدی ($) 200 100 100 15,141,967/2 151,419,672 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 12,000 6,000 6,000 شنبه 11 اردیبهشت 1400 1000/0000 1/35
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 یکشنبه 29 فروردین 1400 61/0000 0/1
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 200 200 200 سه شنبه 24 فروردین 1400 67/0000 0/09
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,650 5,650 5,650 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 0/0000 0
سبد میلگرد 14 تا 25
نقدی 616 110 110 14,016,970 127,427 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 1427/0000 1/13
PDA TAR
نقدی 1,508 2,730 1,508 91,471,484 60,657 شنبه 11 اردیبهشت 1400 860/0000 1/44
قیر 85100
نقدی 265 265 265 18,285,000 69,000 شنبه 4 اردیبهشت 1400
قیر MC250
نقدی 50 34 34 2,958,000 87,000 چهارشنبه 29 بهمن 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/001 0/001 0 0 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2
نقدی 160 160 130 28,690,740 220,698 چهارشنبه 15 بهمن 1399 23009/0000 11/64
سولفونیک اسید
نقدی 108 108 108 35,208,000 326,000 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 4900/0000 1/53
منو اتیلن گلایکول
نقدی 803 572 572 70,665,452 123,541 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -5562/0000 -4/31
ارتوزایلن
سلف 2,000 1,620 1,320 212,249,400 160,795 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -745/0000 -0/46
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 816 264 264 60,423,000 228,875 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5960/0000 -2/54
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,606 2,332 1,606 528,885,654 329,319 شنبه 11 اردیبهشت 1400 -40773/0000 -11/02
کریستال ملامین
نقدی 70 70 20 7,892,500 394,625 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 20999/0000 5/62
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,496 44 22 5,334,714 242,487 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9137/0000 -3/63
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
نقدی 1,200 400 300 78,948,600 263,162 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5966/0000 -2/22
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 1,000 320 200 60,166,200 300,831 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9412/0000 -3/03
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 500 120 100 24,248,700 242,487 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9137/0000 -3/63
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 1,100 110 66 20,713,638 313,843 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -10610/0000 -3/27
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 130 170 130 74,635,070 574,116 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -11180/0000 -1/91
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 220 198 132 44,327,184 335,812 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -58938/0000 -14/93
دی اتیلن گلایکول
نقدی 450 50 50 8,532,700 170,654 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -21558/0000 -11/22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 816 360 312 93,859,272 300,831 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9412/0000 -3/03
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 1,210 1,386 1,210 305,620,546 252,579 شنبه 11 اردیبهشت 1400 -108578/0000 -30/06
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02
نقدی 300 10 10 2,918,060 291,806 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110
نقدی 1,518 176 176 42,677,712 242,487 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9137/0000 -3/63
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 4,004 792 649 157,374,063 242,487 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9137/0000 -3/63
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 3,300 1,914 1,650 496,371,150 300,831 سه شنبه 31 فروردین 1400 -13874/0000 -4/41
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
سلف 2,002 2,398 2,002 445,008,058 222,282 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -24977/0000 -10/1
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
نقدی 800 1,020 800 251,074,400 313,843 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -23028/0000 -6/84
کریستال ملامین
نقدی 330 215 215 84,844,375 394,625 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 20999/0000 5/62
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 280 100 80 40,614,480 507,681 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -38750/0000 -7/09
دی اتیلن گلایکول
نقدی 154 110 110 18,771,940 170,654 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -24160/0000 -12/4
پلی اتیلن سبک خطی 235F6
سلف 506 99 66 20,141,682 305,177 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9461/0000 -3/01
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 1,008 48 24 7,532,232 313,843 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -10610/0000 -3/27
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 480 96 96 28,879,776 300,831 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9412/0000 -3/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 1,012 418 418 93,853,122 224,529 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5911/0000 -2/57
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 1,188 1,826 1,188 312,941,068 263,418 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -12494/0000 -4/53
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA
نقدی 330 264 264 61,157,184 231,656 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -12315/0000 -5/05
نرمال بوتانول
نقدی 1,012 1,353 1,012 418,411,345 413,450 سه شنبه 14 آبان 1398 337456/0000 444/06
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,728 336 336 88,422,432 263,162 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5966/0000 -2/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 1,012 1,452 1,012 226,676,208 223,988 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -18270/0000 -7/54
استایرن منومر
نقدی 912 552 456 117,073,896 256,741 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -11167/0000 -4/17
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
نقدی 480 72 72 16,479,000 228,875 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5960/0000 -2/54
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 2,508 704 539 152,681,991 283,269 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -7856/0000 -2/7
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,400 975 975 347,900,475 356,821 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 5206/0000 1/48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 147 126 126 57,173,382 453,757 سه شنبه 24 فروردین 1400 -21168/0000 -4/46
اسید استیک
نقدی 920 828 805 192,788,645 239,489 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 25893/0000 12/12
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
سلف 550 120 100 57,001,900 570,019 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -6497/0000 -1/13
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 1,804 2,156 1,804 519,033,042 287,712 شنبه 11 اردیبهشت 1400 -100682/0000 -25/92
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 220 77 44 11,579,128 263,162 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5966/0000 -2/22
زایلین مخلوط
سلف 500 580 500 79,284,620 158,569 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -12412/0000 -7/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
نقدی 1,000 290 250 78,460,750 313,843 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -10610/0000 -3/27
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 154 88 44 14,223,352 323,258 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -10928/0000 -3/27
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
سلف 1,210 1,221 1,210 298,525,084 246,715 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -16186/0000 -6/16
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
سلف 1,800 600 480 132,419,040 275,873 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -7649/0000 -2/7
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07
نقدی 504 48 48 10,777,392 224,529 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5911/0000 -2/57
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119
نقدی 1,408 286 176 55,236,368 313,843 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -10610/0000 -3/27
منو اتیلن گلایکول
نقدی 750 350 350 43,239,350 123,541 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -5562/0000 -4/31
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,100 180 140 42,806,400 305,760 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -6177/0000 -1/98
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 462 168 168 76,231,176 453,757 سه شنبه 24 فروردین 1400 -21168/0000 -4/46
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 120 60 40 13,401,320 335,033 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -1627/0000 -0/48
پلی استایرن انبساطی 200
نقدی 110 65 60 20,101,980 335,033 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -7763/0000 -2/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نقدی 150 420 150 42,374,250 282,495 سه شنبه 12 اسفند 1399 11876/0000 4/39
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S
نقدی 110 33 33 8,288,907 251,179 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -9236/0000 -3/55
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 660 66 22 6,904,546 313,843 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -10610/0000 -3/27
منو اتیلن گلایکول
نقدی 700 25 25 3,088,525 123,541 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
دی اتیلن گلایکول
نقدی 308 132 22 3,754,388 170,654 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -21558/0000 -11/22
استایرن منومر
نقدی 5,088 5,208 5,088 1,306,777,080 256,835 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -11073/0000 -4/13
الکیل بنزن خطی
نقدی 900 750 750 267,615,750 356,821 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 5206/0000 1/48
منو اتیلن گلایکول
نقدی 506 132 44 5,435,804 123,541 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -5562/0000 -4/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
نقدی 480 24 24 5,388,696 224,529 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 -5911/0000 -2/57
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 2,420 110 110 28,947,820 263,162 سه شنبه 17 فروردین 1400 -15515/0000 -5/57
منومر وینیل استات
نقدی 506 165 121 48,954,180 404,580 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -4612/0000 -1/13
دی اتیلن گلایکول
نقدی 450 50 0 0 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 480 24 0 0 سه شنبه 7 اردیبهشت 1400
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2
نقدی 14 56 14 3,857,770 275,555 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 -14234/0000 -4/91
بشکه خالی
سلف 1/300 3/900 1/300 2,289,298/7 1,760,999 چهارشنبه 9 مهر 1399 810999/0000 85/37
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 40 160 40 8,360,000 209,000 چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 -11856/0000 -5/37
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 21 63 21 4,708,998 224,238 چهارشنبه 25 فروردین 1400 -32652/0000 -12/71
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 132 396 132 29,769,278 225,525 چهارشنبه 25 فروردین 1400 -35365/0000 -13/56
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 6 18 6 1,432,416 238,736 چهارشنبه 8 بهمن 1399 37707/0000 18/76
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2
نقدی 24 72 24 6,072,000 253,000 چهارشنبه 18 فروردین 1400 -21789/0000 -7/93
بشکه خالی
سلف 2 8 2 3,330,000 1,665,000 شنبه 25 بهمن 1399 265000/0000 18/93
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2
نقدی 13 65 13 3,417,557 262,889 چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 6990/0000 2/73
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2
نقدی 220 682 220 47,882,296 217,647 چهارشنبه 15 بهمن 1399 16198/0000 8/04
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3
نقدی 2 6 2 325,998 162,999 چهارشنبه 29 بهمن 1399 -24000/0000 -12/83
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3
نقدی 15 45 15 2,579,985 171,999 چهارشنبه 25 فروردین 1400 -31500/0000 -15/48
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3
نقدی 10 30 10 2,385,020 238,502 چهارشنبه 18 فروردین 1400 1563/0000 0/66
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1
نقدی 34 68 34 10,127,563 297,870 چهارشنبه 18 فروردین 1400 -46330/0000 -13/46
بشکه خالی
سلف 0/250 0/750 0/250 327,500 1,310,000 چهارشنبه 9 مهر 1399 360000/0000 37/89
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1
نقدی 120 350 120 31,648,620 263,739 چهارشنبه 17 دی 1399 44708/0000 20/41
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901
نقدی 55 195 55 49,479,845 899,634 سه شنبه 24 فروردین 1400 -4398/0000 -0/49
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 11,825,512,997/9  
آخرین بروز رسانی: 1400/02/17 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.