بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن
العربیة  |  English  |  Русский

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/12/15 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 10,000 500 500 چهارشنبه 6 اسفند 1399 0/0000 0
قیر AC30 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 یکشنبه 10 اسفند 1399 0/0000 0
قیر AC40 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 یکشنبه 10 اسفند 1399 0/0000 0
قیر AC40 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,000 2,000 2,000 یکشنبه 10 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 10,000 10,000 10,000 یکشنبه 10 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 دوشنبه 11 اسفند 1399 0/0000 0
قیر AC30 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 چهارشنبه 6 اسفند 1399 0/0000 0
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 200 200 200 یکشنبه 10 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 4,000 200 200 چهارشنبه 6 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 شنبه 9 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,200 2,200 2,200 دوشنبه 11 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,200 2,200 2,200 دوشنبه 11 اسفند 1399 0/0000 0
سبد نبشی
نقدی 2,000 50 50 5,815,750 116,315 چهارشنبه 6 اسفند 1399 479/0000 0/41
کک متالورژی 80-25
نقدی 600 200 200 9,467,800 47,339 سه شنبه 21 بهمن 1399 2417/0000 5/38
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 3,450 1,541 1,518 176,566,170 116,315 سه شنبه 18 تیر 1398 75947/0000 188/14
سبد تیرآهن مخلوط
نقدی 2,737 437 184 21,401,960 116,315 چهارشنبه 15 بهمن 1399 473/0000 0/41
تیرآهن طول کوتاه 30
نقدی 506 46 46 5,189,996 112,826 یکشنبه 10 اسفند 1399 -633/0000 -0/56
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 5,925 7,175 5,925 663,884,250 112,048 یکشنبه 10 اسفند 1399 -2473/0000 -2/16
سبد میلگرد مخلوط
سلف 16,000 1,150 25 2,796,025 111,841
ورق گالوانیزه لوازم خانگی
سلف 2,000 750 750 162,261,750 216,349
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 2,200 638 638 71,354,558 111,841 چهارشنبه 29 بهمن 1399
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,550 200 200 21,697,200 108,486 چهارشنبه 15 بهمن 1399 -2901/0000 -2/6
سبد میلگرد مخلوط
سلف 525 650 525 58,716,825 111,842 چهارشنبه 23 مرداد 1398 74346/0000 198/28
سبد میلگرد 14 تا 25
نقدی 2,002 5,390 2,002 226,393,244 113,084 چهارشنبه 6 اسفند 1399 1617/0000 1/45
سبد میلگرد کلاف
سلف 1,000 4,025 1,000 133,025,000 133,025 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -3266/0000 -2/4
سبد میلگرد 28تا14-A3
نقدی 15,004 18,788 15,004 1,683,121,660 112,178 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -743/0000 -0/66
تیرآهن متوسط 16
نقدی 500 525 500 58,178,350 116,357 چهارشنبه 1 بهمن 1399 -19633/0000 -14/44
تیرآهن20
نقدی 750 100 100 11,631,500 116,315 سه شنبه 21 بهمن 1399 3435/0000 3/04
سبد نبشی
نقدی 500 25 25 2,907,875 116,315 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
سلف 9,020 13,640 9,020 1,013,028,632 112,309 چهارشنبه 6 اسفند 1399 409/0000 0/37
تیرآهن بال شیب دار
سلف 2,001 2,001 2,001 288,144,000 144,000
تیرآهن 14و16
نقدی 600 275 275 31,986,625 116,315 چهارشنبه 8 بهمن 1399
تیرآهن 14
نقدی 5,742 880 418 48,619,670 116,315 چهارشنبه 6 اسفند 1399 479/0000 0/41
سبد میلگرد 14 تا 25
نقدی 8,008 836 286 31,986,526 111,841 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 2,200 3,872 924 103,341,084 111,841 چهارشنبه 6 اسفند 1399 349/0000 0/31
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 4,400 13,332 4,400 494,751,818 112,444 چهارشنبه 6 اسفند 1399 57/0000 0/05
تیرآهن 14
نقدی 500 375 125 14,539,375 116,315 چهارشنبه 29 بهمن 1399 -2423/0000 -2/04
تیرآهن 14
نقدی 2,000 50 25 2,907,875 116,315 چهارشنبه 6 اسفند 1399 479/0000 0/41
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 2,200 2,552 110 12,302,510 111,841 چهارشنبه 8 بهمن 1399
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,012 1,672 1,012 115,093,748 113,729 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -321/0000 -0/28
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,200 1,500 650 72,696,650 111,841 چهارشنبه 6 اسفند 1399 460/0000 0/41
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 3,500 925 175 19,572,175 111,841
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 1,804 4,686 1,804 203,423,792 112,763 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -621/0000 -0/55
سبد میلگرد مخلوط
نسیه 5,500 5,632 5,500 617,408,924 112,256 چهارشنبه 6 اسفند 1399 875/0000 0/79
سبد نبشی
نقدی 2,000 100 0 0 چهارشنبه 6 اسفند 1399
تیرآهن 14 تا 18
سلف 18,400 1,357 0 0 یکشنبه 10 اسفند 1399
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 4,000 1,025 0 0
سبد میلگرد ساده صنعتی
سلف 5,500 154 0 0 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سبد میلگرد مخلوط
سلف 660 770 0 0 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سبد میلگرد مخلوط
سلف 2,200 770 0 0 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سبد میلگرد مخلوط
سلف 8,800 1,100 0 0 چهارشنبه 6 اسفند 1399
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
سلف 3,300 3,300 0 0 چهارشنبه 6 اسفند 1399
وکیوم باتوم
نقدی 5,000 200 200 12,483,200 62,416 یکشنبه 10 اسفند 1399 0/0000 0
قیر 6070
نسیه 500 50 50 3,315,000 66,300 دوشنبه 11 اسفند 1399 0/0000 0
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1
نقدی 20/160 20/160 20/160 7,722,812/16 383,076 چهارشنبه 15 بهمن 1399 42916/0000 12/62
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1
نقدی 154 154 132 41,391,372 313,571 چهارشنبه 6 اسفند 1399 9598/0000 3/16
سولفونیک اسید
نقدی 297 189 189 51,880,500 274,500 شنبه 9 اسفند 1399 -5500/0000 -1/96
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1
سلف 430 550 430 64,918,390 150,973 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -14195/0000 -8/59
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/002 0/001 13,008,000 13,008,000 چهارشنبه 29 بهمن 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/002 0/001 13,008,000 13,008,000 چهارشنبه 29 بهمن 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 13,008,000 13,008,000 چهارشنبه 29 بهمن 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 29 بهمن 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 29 بهمن 1399
استایرن منومر
نقدی 5,088 6,120 5,088 1,463,460,672 287,630 چهارشنبه 6 اسفند 1399 2962/0000 1/04
استایرن منومر
نقدی 912 1,344 912 291,953,880 320,125 چهارشنبه 6 اسفند 1399 35457/0000 12/46
کریستال ملامین
نقدی 330 280 280 87,361,960 312,007 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -19516/0000 -5/89
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
نقدی 240 96 96 22,704,864 236,509 سه شنبه 5 اسفند 1399 25916/0000 12/31
دی اتیل هگزانول
سلف 1,100 1,100 1,100 475,329,800 432,118 چهارشنبه 6 اسفند 1399 71801/0000 19/93
منومر وینیل استات
نقدی 506 836 506 154,388,696 305,116 چهارشنبه 6 اسفند 1399 31454/0000 11/49
منو اتیلن گلایکول
سلف 770 1,617 770 155,513,490 201,966 چهارشنبه 6 اسفند 1399 58346/0000 40/63
دی اتیلن گلایکول
سلف 154 539 154 34,708,982 225,383 چهارشنبه 6 اسفند 1399 47904/0000 26/99
دی اتانول آمین
سلف 165 77 55 11,226,820 204,124 چهارشنبه 6 اسفند 1399 5651/0000 2/85
ایزوبوتانول
نقدی 341 572 341 129,644,966 380,191 چهارشنبه 6 اسفند 1399 26237/0000 7/41
ارتوزایلن
سلف 2,200 2,200 2,200 390,403,200 177,456 چهارشنبه 6 اسفند 1399 20779/0000 13/26
آروماتیک سنگین
سلف 500 40 40 5,772,920 144,323 چهارشنبه 6 اسفند 1399
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,800 2,150 1,800 529,270,200 294,039 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -1786/0000 -0/6
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 300 100 100 55,890,100 558,901 چهارشنبه 6 اسفند 1399 25262/0000 4/73
اسید ترفتالیک
سلف 260 280 260 46,692,600 179,587 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -46619/0000 -20/61
اسید استیک
نقدی 920 897 874 187,225,658 214,217 چهارشنبه 6 اسفند 1399 19809/0000 10/19
کریستال ملامین
سلف 75 30 30 9,360,210 312,007
الکیل بنزن خطی
نقدی 900 1,225 900 264,939,725 294,377 چهارشنبه 6 اسفند 1399 -1391/0000 -0/47
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1
نقدی 30 150 30 9,209,970 306,999 چهارشنبه 8 بهمن 1399 50310/0000 19/6
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1
نقدی 26 130 26 8,095,334 311,359 چهارشنبه 17 دی 1399 24042/0000 8/37
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2
نقدی 11 33 11 3,135,011 285,001 چهارشنبه 29 بهمن 1399 19882/0000 7/5
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 3
نقدی 17 102 17 4,250,663 250,039 چهارشنبه 8 بهمن 1399 51259/0000 25/79
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1
نقدی 176 682 176 54,824,000 311,500 چهارشنبه 15 بهمن 1399 42576/0000 15/83
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1
نقدی 40 320 40 12,012,000 300,300 چهارشنبه 15 بهمن 1399
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 10 70 10 3,626,780 362,678 چهارشنبه 6 اسفند 1399 36071/0000 11/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 60 360 60 16,927,800 282,130 چهارشنبه 6 اسفند 1399 43472/0000 18/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG645درجه1
سلف 80 350 80 21,621,520 270,269 سه شنبه 21 بهمن 1399 115632/0000 74/78
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 11,054,500,412/16  
آخرین بروز رسانی: 1399/12/15 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.