بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/04/17 - 16:38:00
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070
نقدی 100 100 100 3,035,400 30,354 یکشنبه 25 خرداد 1399
لوب کات سنگین
نقدی 15,000 15,000 15,000 613,710,000 40,914 یکشنبه 8 تیر 1399 1600/0000 4/07
لوب کات سبک
نقدی 8,000 8,000 8,000 335,848,000 41,981 یکشنبه 8 تیر 1399 1642/0000 4/07
وکیوم باتوم
نقدی 14,000 36,250 14,000 408,000,120 29,143 شنبه 14 تیر 1399 1646/0000 5/99
گوگرد گرانوله
نقدی 1,500 550 550 3,850,000 7,000 یکشنبه 8 تیر 1399 954/0000 15/78
وکیوم باتوم
نقدی 14,000 26,200 14,000 445,437,500 31,817 دوشنبه 9 تیر 1399 1306/0000 4/28
روغن پایه SN150
نقدی 253 552 253 22,986,637 90,856 یکشنبه 8 تیر 1399 11339/0000 14/26
پارافین واکس سنگین 5%
نقدی 253 1,610 253 17,968,267 71,021 سه شنبه 3 تیر 1399 18509/0000 35/25
اسلاک واکس سبک 8%
نقدی 253 644 253 17,817,295 70,424 دوشنبه 8 مرداد 1397 22432/0000 46/74
لوب کات سنگین
نقدی 15,000 15,000 15,000 601,680,000 40,112 سه شنبه 3 تیر 1399 1569/0000 4/07
سلاپس واکس
نقدی 4,000 2,000 2,000 65,836,000 32,918 سه شنبه 3 تیر 1399 1583/0000 5/05
وکیوم باتوم
نقدی 5,000 14,800 5,000 148,835,200 29,767 چهارشنبه 11 تیر 1399 3928/0000 15/2
شمش 1000P-99
نقدی 1,000 1,025 925 264,127,275 285,543 سه شنبه 10 تیر 1399 15019/0000 5/55
خاک روی
نقدی 1,200 1,200 1,200 70,800,000 59,000 دوشنبه 26 خرداد 1399 19740/0000 50/28
خاک روی
نقدی 1,200 1,200 1,200 51,600,000 43,000 دوشنبه 26 خرداد 1399 3740/0000 9/53
خاک روی
نقدی 3,000 3,000 3,000 49,500,000 16,500 دوشنبه 26 خرداد 1399 -22760/0000 -57/97
خاک روی
نقدی 800 800 800 28,800,000 36,000 دوشنبه 26 خرداد 1399 -3260/0000 -8/3
خاک روی
نقدی 800 800 800 22,920,000 28,650 دوشنبه 26 خرداد 1399 -10610/0000 -27/02
خاک روی
نقدی 1,200 1,200 1,200 31,800,000 26,500 دوشنبه 26 خرداد 1399 -12760/0000 -32/5
خاک روی
نقدی 1,200 1,200 1,200 18,888,000 15,740 دوشنبه 26 خرداد 1399 -23520/0000 -59/91
خاک روی
نقدی 50,000 50,000 50,000 230,000,000 4,600 دوشنبه 26 خرداد 1399 -34660/0000 -88/28
خاک روی
نقدی 34,000 100,000 34,000 1,727,166,000 50,799 دوشنبه 26 خرداد 1399 11539/0000 29/39
خاک روی
نقدی 150 300 150 5,722,500 38,150 دوشنبه 26 خرداد 1399 -1110/0000 -2/83
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1
نقدی 12 36 12 1,864,668 155,389 سه شنبه 10 تیر 1399 8110/0000 5/51
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZH515MA درجه 1
نقدی 42 105 42 6,224,568 148,204 سه شنبه 10 تیر 1399 5415/0000 3/79
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2
نقدی 80 120 80 11,017,040 137,713 سه شنبه 10 تیر 1399 12368/0000 9/87
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR340R درجه 1
نقدی 30 40 30 4,637,850 154,595 سه شنبه 10 تیر 1399 9440/0000 6/5
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1
نقدی 63 378 63 10,193,400 161,800 سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 62901/0000 63/6
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 308 957 308 47,151,775 153,090 سه شنبه 10 تیر 1399 -9684/0000 -5/95
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 60 220 60 8,064,780 134,413 سه شنبه 10 تیر 1399 -6266/0000 -4/45
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 600 960 600 85,482,100 142,470 سه شنبه 10 تیر 1399 -14651/0000 -9/32
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3
نقدی 40 20 0 0 سه شنبه 10 تیر 1399
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 120 80 80 17,752,480 221,906 سه شنبه 10 تیر 1399 1833/0000 0/83
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
سلف 1,900 210 100 14,762,000 147,620 سه شنبه 5 آذر 1398 47549/0000 47/52
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 110 22 22 3,247,640 147,620 سه شنبه 19 آذر 1398 48118/0000 48/36
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 2,016 1,968 1,896 225,561,432 118,967 سه شنبه 10 تیر 1399 4024/0000 3/5
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 305 70 70 9,456,020 135,086 سه شنبه 10 تیر 1399 4188/0000 3/2
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
نقدی 960 240 144 20,671,344 143,551 سه شنبه 10 تیر 1399 8617/0000 6/39
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8
نقدی 96 24 24 3,238,752 134,948 سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 35061/0000 35/1
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر)
نقدی 50 10 10 1,251,980 125,198 سه شنبه 10 تیر 1399 1835/0000 1/49
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA
نقدی 363 374 363 43,721,172 120,444 سه شنبه 10 تیر 1399 -1465/0000 -1/2
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 1,440 984 840 103,165,440 122,816 سه شنبه 10 تیر 1399 6508/0000 5/6
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02
نقدی 1,000 60 60 7,147,860 119,131 سه شنبه 10 تیر 1399 6312/0000 5/59
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 294 462 294 38,108,280 129,620 سه شنبه 10 تیر 1399 5242/0000 4/21
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A
نقدی 594 44 44 6,007,144 136,526 سه شنبه 10 تیر 1399
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
نقدی 1,782 1,914 1,672 215,900,344 129,127 سه شنبه 10 تیر 1399 6455/0000 5/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 420 231 231 29,414,616 127,336 سه شنبه 10 تیر 1399 7555/0000 6/31
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 198 176 176 24,320,384 138,184 سه شنبه 10 تیر 1399 8294/0000 6/39
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
سلف 1,364 902 792 106,253,928 134,159 سه شنبه 10 تیر 1399 8053/0000 6/39
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 1,518 792 638 82,383,026 129,127 سه شنبه 10 تیر 1399 6455/0000 5/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 1,200 312 144 18,594,288 129,127 سه شنبه 10 تیر 1399 6455/0000 5/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 210 336 210 27,220,200 129,620 سه شنبه 10 تیر 1399 5242/0000 4/21
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713
نقدی 440 44 0 0 سه شنبه 10 تیر 1399
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 4,500 4,500 4,500 چهارشنبه 21 خرداد 1399 3163/0000 12/5
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,200 1,200 1,200 شنبه 10 خرداد 1399 13000/0000 66/67
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 60 60 60 سه شنبه 10 تیر 1399 0/0000 0
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 300 300 300 یکشنبه 8 تیر 1399
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 6,359,142,705  
آخرین بروز رسانی: 1399/04/17 - 16:38:00
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.