بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/08/01 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
سبد تیرآهن مخلوط
نقدی 805 23 23 3,013,000 131,000
سبد تیرآهن مخلوط
نقدی 851 391 276 45,540,000 165,000 دوشنبه 30 فروردین 1395 146000/0000 768/42
سبد تیرآهن مخلوط
نقدی 713 253 253 34,408,000 136,000 شنبه 26 تیر 1400 -29000/0000 -17/58
سبد میلگرد کلاف
نقدی 975 4,150 975 148,629,925 152,441 شنبه 24 مهر 1400 3396/0000 2/28
شمش بلوم (150*150) RST34-2
سلف 5,000 160 160 23,227,360 145,171 شنبه 24 مهر 1400
آهن اسفنجی
نقدی 6,000 6,000 6,000 495,000,000 82,500 یکشنبه 18 مهر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 7,575 7,575 26,133,750 3,450 شنبه 24 مهر 1400 -47/0000 -1/34
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 1,670 1,670 8,005,980 4,794 شنبه 17 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 2,750 2,750 13,183,500 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 17,000 9,240 9,240 31,878,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 11,000 4,990 4,990 23,922,060 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 13,000 1,520 1,520 5,244,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 550 550 1,897,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 4,340 4,340 14,973,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 1,600 1,600 5,520,000 3,450 شنبه 17 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 325-1
نقدی 7,000 3,060 3,060 14,394,240 4,704 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 600 600 2,876,400 4,794 شنبه 24 مهر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 1,500 1,200 1,200 4,140,000 3,450 شنبه 17 مهر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 16,000 10,370 10,370 35,776,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 325-1
نقدی 5,000 400 400 1,882,000 4,705 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 425-1
نقدی 9,000 3,860 3,860 18,697,840 4,844 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 18,000 10,540 10,540 50,528,760 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 500 270 270 1,294,380 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 80 80 276,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 425-1
نقدی 500 400 400 1,400,000 3,500 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 11,000 8,300 8,300 28,635,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 500 330 330 1,138,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 325-1
نقدی 1,000 870 870 2,923,200 3,360 شنبه 24 مهر 1400 -55/0000 -1/61
سیمان تیپ 425-1
نقدی 3,500 700 700 2,449,300 3,499 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 4,070 4,070 14,041,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 14,000 14,000 48,300,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 425-1
نقدی 4,000 3,300 3,300 11,550,000 3,500 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 2,500 2,000 2,000 6,900,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 4,100 4,100 14,145,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 1,760 1,760 8,437,440 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 130 130 623,220 4,794 شنبه 10 مهر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 7,000 4,030 4,030 13,903,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 6,210 6,210 21,424,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 4,170 4,170 14,386,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 18,000 5,530 5,530 26,510,820 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 590 590 2,035,500 3,450 شنبه 17 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 400 400 1,380,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 1,000 1,000 4,794,000 4,794 شنبه 24 مهر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 12,000 4,450 4,450 15,352,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 800 800 2,760,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 2,830 2,830 9,763,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 1,770 1,770 8,485,380 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 1,280 1,280 4,416,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 300 300 1,035,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 325-1
نقدی 1,500 470 470 2,211,350 4,705 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 480 480 2,301,120 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,000 15,500 3,000 شنبه 24 مهر 1400 11080/0000 9/99
الکیل بنزن خطی - صادراتی
نسیه($) 1,500 1,400 1,400 528,777,396 377,698,140 شنبه 20 شهریور 1400 -110/0000 -6/36
قیر 85100 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 200 200 200 سه شنبه 6 مهر 1400 6091/0000 7/06
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 300 300 300 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 550 550 550 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 720 720 720 یکشنبه 18 مهر 1400 5713/0000 7/42
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 700 700 700 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 27,710 5,000 دوشنبه 26 مهر 1400 13404/0000 14/91
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,300 1,300 1,300 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 25,000 5,000 دوشنبه 26 مهر 1400 8601/0000 8/42
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 500 500 500 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 31,005 22,935 22,935 79,125,750 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 2,450 2,450 8,452,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 16,000 12,880 12,880 61,746,720 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 7,700 7,700 36,913,800 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 25,000 8,490 8,490 40,701,060 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 7,000 950 950 4,554,300 4,794 شنبه 24 مهر 1400
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 1,350 1,350 4,657,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3
نقدی 50/050 30/030 30/030 5,529,063/54 184,118 شنبه 24 مهر 1400
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 5 1 1 202,396 202,396 یکشنبه 25 مهر 1400
پلی استایرن انبساطی SUPER FINE
نقدی 5 1 1 161,916 161,916 یکشنبه 30 خرداد 1400 25020/0000 18/28
نخ پلی استر گرید WP12
سلف 200 130 130 14,294,540 109,958 شنبه 24 مهر 1400 1200/0000 1/1
منو کلرو استیک اسید
نقدی 55 10 10 4,961,900 496,190 یکشنبه 25 مهر 1400 5690/0000 1/16
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1
سلف 200 90 90 13,665,150 151,835 شنبه 24 مهر 1400
پلی استایرن انبساطی 100
نقدی 50 5 5 1,602,300 320,460 یکشنبه 25 مهر 1400 -3623/0000 -1/12
کربوکسی متیل سلولز
نقدی 20 1 1 129,367 129,367 یکشنبه 25 مهر 1400
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3
نقدی 200 110 40 7,640,080 191,002 یکشنبه 21 شهریور 1400 19877/0000 11/62
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2
نقدی 50/050 20/020 20/020 5,733,828/1 286,405 شنبه 24 مهر 1400
سیمان تیپ 425-1
نقدی 7,000 6,010 6,010 21,028,990 3,499 شنبه 24 مهر 1400 -1/0000 -0/03
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 5,380 3,630 17,402,220 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 11,000 9,700 9,600 46,022,400 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 250 250 862,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 6,000 3,160 3,160 15,149,040 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 7,000 3,990 3,990 19,128,060 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 325-1
نقدی 4,000 3,060 3,060 14,382,000 4,700 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 425-1
نقدی 18,000 12,590 12,090 58,551,870 4,843 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 4,550 4,550 15,697,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 -302/0000 -8/05
سیمان تیپ2
نقدی 15,000 14,880 14,880 51,336,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 -18/0000 -0/52
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 5,520 5,520 26,462,880 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 11,000 1,100 1,100 5,273,400 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 5,260 5,260 18,147,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 6,100 3,970 3,970 19,032,180 4,794 شنبه 24 مهر 1400 -469/0000 -8/91
سیمان تیپ2
نقدی 13,000 8,010 7,660 36,722,040 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 28,000 11,730 11,730 40,468,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 7,970 7,970 27,496,500 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 4,500 2,410 2,410 11,553,540 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 7,620 7,620 36,530,280 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 12,000 11,205 11,055 38,139,750 3,450 شنبه 24 مهر 1400 -236/0000 -6/4
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 1,700 1,700 8,149,800 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 1,970 1,970 9,444,180 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 1,000 770 420 2,013,480 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 6,000 2,960 2,960 14,190,240 4,794 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 7,080 7,080 24,426,000 3,450 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 4,500 910 910 4,362,540 4,794 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 425-1
نقدی 2,000 1,050 1,050 5,085,150 4,843 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ 425-1
نقدی 855 1,260 855 2,991,645 3,499 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
سیمان تیپ2
نقدی 16,000 30,300 16,000 87,761,060 5,485 شنبه 24 مهر 1400 -142/0000 -2/52
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 7,000 4,000 19,547,210 4,887 شنبه 24 مهر 1400 74/0000 1/54
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 3,000 2,000 10,408,800 5,204 شنبه 24 مهر 1400 -189/0000 -3/5
سیمان تیپ2
نقدی 2,000 4,620 2,000 10,126,250 5,063 شنبه 24 مهر 1400 -9/0000 -0/18
سیمان تیپ2
نقدی 17,000 26,720 17,000 68,432,060 4,025 شنبه 24 مهر 1400 -531/0000 -11/65
سیمان تیپ2
نقدی 5,500 9,150 5,500 20,633,500 3,752 شنبه 24 مهر 1400 35/0000 0/94
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 5,460 5,000 24,592,770 4,919 شنبه 24 مهر 1400 -207/0000 -4/04
سیمان تیپ2
نقدی 3,500 6,440 3,500 14,365,700 4,104 شنبه 24 مهر 1400 -407/0000 -9/02
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 29,470 10,000 57,342,100 5,734 شنبه 24 مهر 1400 219/0000 3/97
سیمان 525-1
نقدی 500 3,360 500 2,299,000 4,598 شنبه 24 مهر 1400 584/0000 14/55
سیمان تیپ2
نقدی 20,000 27,340 20,000 74,133,150 3,707 شنبه 24 مهر 1400 -89/0000 -2/34
سیمان تیپ2
سلف 16,000 23,375 16,000 69,542,150 4,346 شنبه 24 مهر 1400 186/0000 4/47
سیمان تیپ2
نقدی 35,000 50,560 35,000 182,247,660 5,207 شنبه 24 مهر 1400 23/0000 0/44
سیمان تیپ2
نقدی 3,500 4,550 3,500 12,373,100 3,535 شنبه 24 مهر 1400 85/0000 2/46
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 23,760 5,000 23,605,570 4,721 شنبه 24 مهر 1400 834/0000 21/46
سیمان تیپ2
نقدی 17,000 19,900 17,000 87,051,640 5,121 شنبه 24 مهر 1400 -214/0000 -4/01
سیمان تیپ2
نقدی 13,500 15,490 13,500 50,971,160 3,776 شنبه 24 مهر 1400 -297/0000 -7/29
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 16,060 10,000 36,593,600 3,659 شنبه 24 مهر 1400 -19/0000 -0/52
سیمان تیپ 325-1
نقدی 4,000 9,050 4,000 20,375,280 5,094 شنبه 24 مهر 1400 275/0000 5/71
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 5,375 4,000 14,612,250 3,653 شنبه 24 مهر 1400 203/0000 5/88
سیمان تیپ2
نقدی 1,500 2,310 1,500 7,440,500 4,960 شنبه 24 مهر 1400 166/0000 3/46
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 4,420 3,000 15,603,250 5,201 شنبه 24 مهر 1400 -462/0000 -8/16
سیمان تیپ 425-1
نقدی 3,000 4,300 3,000 10,743,500 3,581 شنبه 24 مهر 1400 82/0000 2/34
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 5,910 5,000 17,455,000 3,491 شنبه 24 مهر 1400 41/0000 1/19
سیمان تیپ2
نقدی 5,500 12,120 5,500 30,683,870 5,579 شنبه 24 مهر 1400 238/0000 4/46
سیمان تیپ 525-1
نقدی 500 2,100 500 2,771,000 5,542 شنبه 24 مهر 1400 478/0000 9/44
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 3,100 3,000 14,426,690 4,809 شنبه 10 مهر 1400 -107/0000 -2/18
سیمان تیپ2
نقدی 11,000 15,800 11,000 39,157,800 3,560 شنبه 24 مهر 1400 89/0000 2/56
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 6,230 5,000 18,430,220 3,686 شنبه 24 مهر 1400 -20/0000 -0/54
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 3,240 3,000 14,419,740 4,807 شنبه 24 مهر 1400 -2/0000 -0/04
سیمان تیپ 325-1
نقدی 5,000 6,790 5,000 24,408,560 4,882 یکشنبه 18 مهر 1400 -194/0000 -3/82
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 12,060 8,000 39,426,640 4,928 شنبه 24 مهر 1400 51/0000 1/05
سیمان تیپ2
نقدی 4,500 5,200 4,500 15,657,830 3,480 شنبه 24 مهر 1400 19/0000 0/55
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 5,675 5,000 24,137,875 4,828 شنبه 24 مهر 1400 -209/0000 -4/15
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 10,890 10,000 47,988,910 4,799 شنبه 24 مهر 1400 4/0000 0/08
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 5,040 4,000 19,463,980 4,866 شنبه 24 مهر 1400 -511/0000 -9/5
سیمان تیپ2
نقدی 8,000 20,100 8,000 35,578,600 4,447 شنبه 24 مهر 1400 399/0000 9/86
سیمان تیپ 425-1
نقدی 7,000 7,280 7,000 24,520,260 3,503 شنبه 24 مهر 1400 4/0000 0/11
سیمان تیپ2
سلف 13,000 14,000 13,000 66,297,700 5,100 شنبه 24 مهر 1400 -563/0000 -9/94
سیمان تیپ 325-1
نقدی 8,000 8,950 8,000 37,971,990 4,746 شنبه 24 مهر 1400 41/0000 0/87
سیمان تیپ2
نقدی 12,000 18,860 12,000 47,220,230 3,935 شنبه 24 مهر 1400 167/0000 4/43
سیمان تیپ2
نقدی 11,000 26,050 11,000 59,973,580 5,452 شنبه 24 مهر 1400 298/0000 5/78
سیمان تیپ2
نقدی 10,000 14,920 10,000 56,098,880 5,610 شنبه 24 مهر 1400 162/0000 2/97
سیمان تیپ2
نقدی 3,500 5,520 3,500 18,186,850 5,196 شنبه 24 مهر 1400 -85/0000 -1/61
سیمان تیپ2
نقدی 20,000 24,670 20,000 99,533,840 4,977 شنبه 24 مهر 1400 -152/0000 -2/96
سیمان تیپ2
نقدی 12,000 13,925 12,000 42,459,150 3,538 شنبه 24 مهر 1400 -40/0000 -1/12
سیمان تیپ2
نقدی 18,000 24,400 18,000 65,921,700 3,662 شنبه 24 مهر 1400 -138/0000 -3/63
سیمان تیپ2
نقدی 5,000 5,500 5,000 24,570,500 4,914 شنبه 24 مهر 1400 -70/0000 -1/4
سیمان تیپ2
نقدی 12,000 14,470 12,000 42,680,030 3,557 شنبه 24 مهر 1400 21/0000 0/59
سیمان تیپ2
نقدی 4,000 5,675 4,000 19,355,600 4,839 شنبه 24 مهر 1400 45/0000 0/94
سیمان تیپ2
نقدی 30,000 51,890 30,000 113,167,130 3,772 شنبه 24 مهر 1400 44/0000 1/18
سیمان تیپ2
نقدی 9,000 10,260 9,000 44,914,275 4,990 شنبه 24 مهر 1400 -317/0000 -5/97
سیمان تیپ 425-1
نقدی 6,000 7,120 6,000 21,387,790 3,565 شنبه 24 مهر 1400 66/0000 1/89
سیمان تیپ2
نقدی 19,000 22,220 19,000 72,287,840 3,805 شنبه 24 مهر 1400 -106/0000 -2/71
سیمان تیپ2
نقدی 6,000 9,450 6,000 30,149,250 5,025 شنبه 24 مهر 1400 99/0000 2/01
پلی اتیلن سنگین PEWAX
نقدی 100 320 100 16,065,580 160,656 شنبه 24 مهر 1400 -22133/0000 -12/11
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1
سلف 230 400 230 59,242,870 257,578 شنبه 24 مهر 1400 -12305/0000 -4/56
پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 1
نقدی 30 110 30 13,636,860 454,562 شنبه 24 مهر 1400 14392/0000 3/27
پلی استایرن انبساطی 500
نقدی 15 25 15 5,037,135 335,809 یکشنبه 5 بهمن 1399 11810/0000 3/65
پلی وینیل کلراید OFF - S70 درجه 1
نقدی 30 80 30 13,298,970 443,299 سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 407143/0000 1126/07
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2
سلف 60 70 60 11,558,830 192,647 شنبه 10 مهر 1400 -10242/0000 -5/05
پلی اتیلن سنگین PEWAX
نقدی 42 315 42 5,875,758 139,899 شنبه 24 مهر 1400 12210/0000 9/56
پلی پروپیلن کلوخه
نقدی 7 28 7 1,586,333 226,619 شنبه 6 شهریور 1400 18730/0000 9/01
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3
سلف 10 30 10 1,495,280 149,528 شنبه 24 مهر 1400 3459/0000 2/37
پلی استایرن انبساطی OVERSIZE
نقدی 50 115 50 11,377,070 227,541 شنبه 24 مهر 1400 22857/0000 11/17
پلی اتیلن سنگین PEWAX
نقدی 200 500 200 36,030,960 180,155 شنبه 24 مهر 1400 -2634/0000 -1/44
پلی پروپیلن پودر درجه 2
نقدی 40 300 40 11,615,600 290,390 شنبه 13 شهریور 1400 58351/0000 25/15
پلی پروپیلن کلوخه
نقدی 6 21 6 1,359,678 226,613 شنبه 24 مهر 1400 6124/0000 2/78
پلی پروپیلن کلوخه
نقدی 14 70 14 3,300,920 235,780 شنبه 13 شهریور 1400 16881/0000 7/71
آمونیاک (مایع)
نقدی 500 190 170 16,512,100 97,130 شنبه 24 مهر 1400 3135/0000 3/34
پلی کربنات 0407UR
سلف 90 5 5 4,829,260 965,852 شنبه 24 مهر 1400 -8280/0000 -0/85
پلی استایرن انبساطی نسوز F200
نقدی 500 700 455 162,115,590 356,298 شنبه 24 مهر 1400 -36799/0000 -9/36
نخ پلی استر 160D48FB
سلف 54 36 18 6,206,058 344,781 یکشنبه 25 مهر 1400 950/0000 0/28
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5
نقدی 500 370 350 88,490,850 252,831 سه شنبه 20 مهر 1400
پلی استایرن انبساطی R200
نقدی 500 340 310 104,571,060 337,326 شنبه 24 مهر 1400 -31723/0000 -8/6
سولفات سدیم
سلف 5,000 1,350 1,350 37,125,000 27,500 یکشنبه 25 مهر 1400 0/0000 0
متیلن دی فینیل دی ایزوسیانات پلیمریک KP600
سلف 120 40 40 24,607,560 615,189 شنبه 24 مهر 1400 22407/0000 3/78
پلی استایرن مقاوم 6045
سلف 297 220 110 45,181,070 410,737 یکشنبه 25 مهر 1400 6638/0000 1/64
اوره پریل
نقدی 600 50 50 7,490,450 149,809 شنبه 24 مهر 1400 12068/0000 8/76
پلی استایرن انبساطی نسوز F300
نقدی 300 30 10 3,562,980 356,298 شنبه 24 مهر 1400 2874/0000 0/81
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات پلیمریک
سلف 260 200 200 136,708,600 683,543 شنبه 24 مهر 1400 24897/0000 3/78
پلی استایرن انبساطی R310
نقدی 600 125 110 37,105,860 337,326 شنبه 24 مهر 1400 -735/0000 -0/22
اوره گرانول
نقدی 2,200 1,700 1,700 249,459,700 146,741 شنبه 24 مهر 1400 12155/0000 9/03
پلی بوتادین رابر 1220
نقدی 504 241/920 241/920 90,566,138/88 374,364 شنبه 24 مهر 1400 7887/0000 2/15
پلی استایرن انبساطی نسوز F105
نقدی 50 30 20 6,879,900 343,995 شنبه 24 مهر 1400 -25004/0000 -6/78
نخ پلی استر 160D48FC
سلف 84 14 14 4,318,832 308,488 یکشنبه 25 مهر 1400 850/0000 0/28
اوره گرانول
نقدی 1,200 200 200 29,142,200 145,711 شنبه 24 مهر 1400
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC
سلف 74/800 44 44 50,907,032 1,156,978 شنبه 24 مهر 1400 4668/0000 0/41
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03
نقدی 500 140 140 41,831,720 298,798 سه شنبه 20 مهر 1400 4607/0000 1/57
پلی بوتادین رابر 1220
نقدی 705/600 120/960 120/960 45,283,069/44 374,364 شنبه 24 مهر 1400 7887/0000 2/15
اسید نیتریک
نقدی 160 120 120 3,960,000 33,000 شنبه 24 مهر 1400 0/0000 0
پلی استایرن معمولی 1115
سلف 330 11 11 3,804,108 345,828 یکشنبه 25 مهر 1400 6044/0000 1/78
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
نقدی 220 220 220 78,385,560 356,298 شنبه 24 مهر 1400 19226/0000 5/7
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 10,260 3,000 19,984,990 6,662 شنبه 24 مهر 1400 1111/0000 20/01
سیمان تیپ2
نقدی 3,000 11,490 3,000 21,320,460 7,107 شنبه 24 مهر 1400 462/0000 6/95
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)
نقدی 100 200 100 25,750,000 257,500 سه شنبه 20 مهر 1400
پلی استایرن معمولی 1551
نقدی 798/750 1,068/750 798/750 281,003,163/75 351,804 یکشنبه 18 مهر 1400 15340/0000 4/56
نخ پلی استر 500D96FA
سلف 220 374 220 81,249,564 369,316 یکشنبه 25 مهر 1400 5538/0000 1/52
پلی استایرن معمولی MP08
نقدی 100 250 100 35,703,465 357,035 یکشنبه 11 مهر 1400 23682/0000 7/1
پلی استایرن معمولی 32N
نقدی 110 286 110 42,001,410 381,831 یکشنبه 18 مهر 1400 20262/0000 5/6
پلی استایرن انبساطی نسوز F100
نقدی 800 1,355 800 290,692,405 363,366 شنبه 17 مهر 1400 27619/0000 8/23
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01
نقدی 500 920 500 151,937,900 303,876 سه شنبه 20 مهر 1400 9685/0000 3/29
پلی وینیل کلراید S57
سلف 300 490 300 140,714,150 469,047 شنبه 24 مهر 1400 16853/0000 3/73
سود کاستیک
نقدی 12,500 20,825 12,500 1,101,771,700 88,142 شنبه 24 مهر 1400 16564/0000 23/14
پلی استایرن مقاوم 7240
نقدی 902 1,133 902 373,113,609 413,651 یکشنبه 25 مهر 1400 9552/0000 2/36
پلی استایرن معمولی 1540
نقدی 902 1,595 902 325,542,734 360,912 یکشنبه 25 مهر 1400 7003/0000 1/98
پلی استایرن انبساطی 400
نقدی 40 75 40 15,107,860 377,697 یکشنبه 25 مهر 1400 1688/0000 0/45
سود کاستیک
نقدی 20 100 20 3,737,980 186,899 یکشنبه 25 مهر 1400 28600/0000 18/07
نخ پلی استر 250D48FA
سلف 220 682 220 85,647,012 389,305 یکشنبه 25 مهر 1400 18250/0000 4/92
نخ پلی استر 160D48FA
سلف 220 242 220 80,218,446 364,629 یکشنبه 25 مهر 1400 2702/0000 0/75
نخ پلی استر 250D48FB
سلف 72 162 72 26,130,366 362,922 یکشنبه 25 مهر 1400 20930/0000 6/12
منو اتانول آمین
سلف 112 184 112 30,706,944 274,169 شنبه 24 مهر 1400 -3727/0000 -1/34
تری اتانول آمین
نقدی 154 275 154 39,920,936 259,227 شنبه 24 مهر 1400 11795/0000 4/77
پلی کربنات 1012UR
سلف 90 160 90 92,515,325 1,027,948 شنبه 24 مهر 1400 16595/0000 1/64
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
سلف 83/600 145/200 83/600 111,496,145/2 1,333,686 شنبه 24 مهر 1400 57551/0000 4/51
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
نقدی 220 220 0 0 شنبه 24 مهر 1400
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 9,688,941,953/91  
آخرین بروز رسانی: 1400/08/01 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.