بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1401/04/14 - 21:15:50
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 200 200 200 شنبه 22 تیر 1398 80132/0000 276/26
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 270 270 270 دوشنبه 18 بهمن 1400 19849/0000 22/23
شمش 1000p-99.75 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,900 500 دوشنبه 6 تیر 1401 -4679/0000 -0/62
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 33,710,000 3,371,000 سه شنبه 7 تیر 1401 15000/0000 0/45
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 33,740,000 3,374,000 سه شنبه 7 تیر 1401 18000/0000 0/54
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,140,000 3,414,000 سه شنبه 7 تیر 1401 208000/0000 6/49
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,810,000 3,481,000 سه شنبه 7 تیر 1401 -80000/0000 -2/25
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,920,000 3,492,000 سه شنبه 7 تیر 1401 136000/0000 4/05
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,720,000 3,472,000 سه شنبه 7 تیر 1401 116000/0000 3/46
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,950,000 3,495,000 سه شنبه 7 تیر 1401 -66000/0000 -1/85
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,450,000 3,445,000 سه شنبه 7 تیر 1401 89000/0000 2/65
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 35,680,000 3,568,000 سه شنبه 7 تیر 1401 7000/0000 0/2
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,490,000 3,449,000 سه شنبه 7 تیر 1401 93000/0000 2/77
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 35,000,000 3,500,000 سه شنبه 7 تیر 1401 144000/0000 4/29
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 35,170,000 3,517,000 سه شنبه 7 تیر 1401 -44000/0000 -1/24
سولفور مولیبدن
نقدی 10 30 10 34,080,000 3,408,000 سه شنبه 7 تیر 1401 202000/0000 6/3
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,520,000 3,452,000 سه شنبه 7 تیر 1401 96000/0000 2/86
تختال C
سلف 10,000 15,500 10,000 1,353,750,000 135,375 سه شنبه 7 تیر 1401
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,540,000 3,454,000 سه شنبه 7 تیر 1401 98000/0000 2/92
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,980,000 3,498,000 سه شنبه 7 تیر 1401 142000/0000 4/23
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 10 33,970,000 3,397,000 سه شنبه 7 تیر 1401 41000/0000 1/22
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 34,830,000 3,483,000 سه شنبه 7 تیر 1401 127000/0000 3/78
سولفور مولیبدن
نقدی 10 20 10 35,200,000 3,520,000 سه شنبه 7 تیر 1401 164000/0000 4/89
سولفور مولیبدن
نقدی 10 10 0 0 سه شنبه 7 تیر 1401
وکیوم باتوم
نقدی 5,000 3,000 0 0 چهارشنبه 8 تیر 1401
شمش بلوم (150*150)3SP
نقدی 1,000 4,000 1,000 135,786,900 135,787 سه شنبه 3 خرداد 1401 -8213/0000 -5/7
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 7,000 22,300 7,000 944,060,700 134,866 سه شنبه 7 تیر 1401 2577/0000 1/95
شمش بلوم (150*150)4SP
نقدی 5,000 10,200 5,000 665,491,000 133,098
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 8,000 41,000 8,000 1,125,102,000 140,638 سه شنبه 7 تیر 1401 5959/0000 4/42
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 700 2,500 700 96,777,800 138,254 سه شنبه 31 خرداد 1401
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,500 6,100 1,500 204,620,600 136,414 سه شنبه 7 تیر 1401 5873/0000 4/5
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 220 860 220 30,926,180 140,574 سه شنبه 7 تیر 1401 6568/0000 4/9
ورق گالوانیزه G
سلف 3,000 5,650 3,000 760,923,400 253,641 چهارشنبه 8 تیر 1401 944/0000 0/37
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,500 11,460 2,500 342,520,900 137,008 سه شنبه 17 خرداد 1401 -10449/0000 -7/09
ورق قلع اندود
سلف 6,000 6,700 6,000 1,907,702,400 317,950 چهارشنبه 18 خرداد 1401 -26559/0000 -7/71
شمش بلوم (150*150)3SP
نقدی 3,000 9,800 3,000 405,430,000 135,143 سه شنبه 7 تیر 1401 4602/0000 3/53
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 400 1,000 400 56,117,400 140,294 سه شنبه 3 خرداد 1401 -6268/0000 -4/28
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 48,600 15,000 2,135,995,000 142,400 سه شنبه 7 تیر 1401 11745/0000 8/99
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 5,000 18,300 5,000 691,972,000 138,394 سه شنبه 7 تیر 1401 7853/0000 6/02
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 2,500 6,875 2,500 339,497,500 135,799 سه شنبه 7 تیر 1401 3925/0000 2/98
شمش بلوم (180*180)5sp
سلف 200 200 200 25,600,000 128,000
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,500 10,600 2,500 345,702,500 138,281 سه شنبه 7 تیر 1401 6407/0000 4/86
ورق گرم خودرو
سلف 36,410 36,410 36,410 6,556,275,880 180,068 دوشنبه 16 خرداد 1401 -6905/0000 -3/69
ورق گالوانیزه G
سلف 3,000 4,700 3,000 767,165,000 255,722 سه شنبه 31 خرداد 1401 558/0000 0/22
ورق سرد لوازم خانگی
سلف 15,000 15,950 15,000 3,412,009,550 227,467 دوشنبه 16 خرداد 1401 6036/0000 2/73
ورق سرد خودرو
سلف 45,000 58,800 45,000 10,410,958,200 231,355 دوشنبه 16 خرداد 1401 9924/0000 4/48
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 3,000 11,500 3,000 407,699,000 135,900 سه شنبه 7 تیر 1401 5359/0000 4/11
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 4,000 14,100 4,000 548,582,000 137,146 سه شنبه 7 تیر 1401 6605/0000 5/06
شمش بلوم (150*150)3SP
نقدی 5,000 19,500 5,000 718,475,000 143,695 سه شنبه 7 تیر 1401 10212/0000 7/65
ورق گالوانیزه G
سلف 3,000 5,300 3,000 762,729,100 254,243 چهارشنبه 8 تیر 1401 2308/0000 0/92
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 46,500 10,000 1,456,450,000 145,645 سه شنبه 7 تیر 1401 12934/0000 9/75
ورق سرد B
سلف 2,000 8,350 2,000 497,760,450 248,880 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 -1756/0000 -0/7
قیر MC250
نقدی 50 22 22 3,597,000 163,500 یکشنبه 12 تیر 1401
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 1,008 685/440 685/440 317,890,621/44 463,776 سه شنبه 7 تیر 1401 -33330/0000 -6/7
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ
نقدی 209 33 33 10,135,917 307,149 سه شنبه 7 تیر 1401
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55
نقدی 40 40 40 13,932,360 348,309 سه شنبه 7 تیر 1401 -12697/0000 -3/52
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 168 168 168 80,515,680 479,260 سه شنبه 31 خرداد 1401 -21287/0000 -4/25
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 282/240 231/840 231/840 111,111,638/4 479,260 چهارشنبه 8 تیر 1401 -51096/0000 -9/63
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV
نقدی 120 144 72 17,828,856 247,623 سه شنبه 7 تیر 1401 1428/0000 0/58
الکیل بنزن خطی
نقدی 900 175 100 44,857,000 448,570 سه شنبه 7 تیر 1401 2586/0000 0/58
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 154 110 110 35,720,300 324,730 سه شنبه 7 تیر 1401 -3653/0000 -1/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 3,102 2,178 2,134 544,596,800 255,200 سه شنبه 7 تیر 1401 25/0000 0/01
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 1,200 1,128 984 301,042,008 305,937 سه شنبه 7 تیر 1401 -1551/0000 -0/5
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 1,298 858 682 215,015,504 315,272 سه شنبه 7 تیر 1401 -3546/0000 -1/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA
نقدی 209 319 187 56,736,922 303,406
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
نقدی 96 96 96 23,306,208 242,773 سه شنبه 24 خرداد 1401 -8220/0000 -3/27
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 3,003 2,596 2,442 592,851,666 242,773 سه شنبه 7 تیر 1401 1399/0000 0/58
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119
نقدی 1,408 1,496 1,210 381,479,120 315,272 سه شنبه 7 تیر 1401 -3546/0000 -1/11
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ
نقدی 72 24 24 7,371,576 307,149 سه شنبه 7 تیر 1401
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
نقدی 528 192 96 29,369,952 305,937 سه شنبه 7 تیر 1401 -1551/0000 -0/5
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 4,950 5,170 4,818 1,474,004,466 305,937 سه شنبه 31 خرداد 1401 -14891/0000 -4/64
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV
نقدی 1,008 144 96 23,771,808 247,623 سه شنبه 7 تیر 1401 1428/0000 0/58
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,518 1,848 1,232 464,938,320 377,385 چهارشنبه 8 تیر 1401 -3521/0000 -0/92
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 2,064 1,272 1,104 273,375,792 247,623 سه شنبه 7 تیر 1401 -4871/0000 -1/93
پلی اتیلن سبک خطی 235F6
نقدی 550 363 308 94,228,596 305,937 سه شنبه 7 تیر 1401 -5167/0000 -1/66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 960 1,032 936 295,094,592 315,272 سه شنبه 7 تیر 1401 -3546/0000 -1/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
نقدی 1,300 740 460 140,731,020 305,937 سه شنبه 7 تیر 1401 -1551/0000 -0/5
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,400 575 425 190,642,250 448,570 سه شنبه 7 تیر 1401 2586/0000 0/58
ضایعات فلزی
سلف 4 4 4 412,000 103,000 چهارشنبه 8 تیر 1401 -8000/0000 -7/21
تختال
سلف 10,000 220 220 27,644,540 125,657 سه شنبه 31 خرداد 1401
ضایعات فلزی
سلف 8 8 8 808,000 101,000 چهارشنبه 8 تیر 1401 -10000/0000 -9/01
1و3-بوتادی‌ان
نقدی 500 125 125 35,764,375 286,115 سه شنبه 7 تیر 1401 -16431/0000 -5/43
نرمال پارافین
نقدی 100 40 40 12,000,000 300,000 سه شنبه 7 تیر 1401
تختال
سلف 20,000 100 100 12,426,100 124,261 سه شنبه 31 خرداد 1401
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 3
نقدی 18 36 18 3,335,220 185,290 سه شنبه 17 اسفند 1400 -60490/0000 -24/61
پلی پروپیلن شیمیایی OFF1 - RGH&R
نقدی 174 152/250 152/250 51,229,232/25 336,481 چهارشنبه 8 تیر 1401 -5356/0000 -1/57
پلی پروپیلن نساجی OFF - PYI250 درجه 2
نقدی 15 30 15 4,042,680 269,512 سه شنبه 16 شهریور 1400 -7487/0000 -2/7
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1
نقدی 200 100 100 30,647,500 306,475 سه شنبه 7 تیر 1401 -3360/0000 -1/08
پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 2
نقدی 28 56 28 7,546,336 269,512 سه شنبه 30 فروردین 1401 -71836/0000 -21/04
قیر آند آلومینیوم
سلف 300 300 300 90,210,000 300,700 دوشنبه 16 خرداد 1401 0/0000 0
تختال
سلف 10,000 500 500 62,828,500 125,657 سه شنبه 31 خرداد 1401
پلی پروپیلن نساجی OFF-HP564S درجه 1
نقدی 60 40 20 6,427,880 321,394 سه شنبه 7 تیر 1401 -3581/0000 -1/1
پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 1
نقدی 6 12 6 1,819,212 303,202 سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 -69797/0000 -18/71
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1
نقدی 242 22 22 7,070,690 321,395 سه شنبه 7 تیر 1401 -3580/0000 -1/1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 1,650 4,246 1,650 686,321,460 415,952 چهارشنبه 8 تیر 1401 14247/0000 3/55
پلی استایرن انبساطی 221HS
نقدی 120 280 120 56,053,125 467,109 سه شنبه 7 تیر 1401 -9887/0000 -2/07
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,012 3,102 1,012 309,540,550 305,870 سه شنبه 7 تیر 1401 19823/0000 6/93
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 720 1,536 720 189,754,920 263,549 سه شنبه 7 تیر 1401 8374/0000 3/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 151/200 231/840 151/200 77,970,533/76 515,678 چهارشنبه 8 تیر 1401 -14678/0000 -2/77
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
نقدی 2,002 2,739 2,002 771,201,310 385,215 سه شنبه 7 تیر 1401 -27817/0000 -6/73
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 2,002 2,354 2,002 751,677,520 375,463 چهارشنبه 8 تیر 1401 1416/0000 0/38
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
نقدی 2,002 2,838 2,002 526,386,212 262,930 سه شنبه 3 خرداد 1401 -9600/0000 -3/52
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040EA
نقدی 120 168 120 29,598,864 246,657
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
نقدی 130 210 130 72,046,460 554,204 سه شنبه 7 تیر 1401 -27146/0000 -4/67
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110
نقدی 1,606 3,190 1,606 473,826,386 295,035 سه شنبه 7 تیر 1401 18377/0000 6/64
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 220 352 220 70,094,046 318,609 سه شنبه 3 خرداد 1401 -25822/0000 -7/5
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,210 2,904 1,210 365,349,556 301,942 سه شنبه 7 تیر 1401 20436/0000 7/26
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 2,002 2,420 2,002 651,366,342 325,358 سه شنبه 7 تیر 1401 -9720/0000 -2/9
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,600 2,520 1,600 630,626,900 394,142 سه شنبه 7 تیر 1401 -28928/0000 -6/84
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 550 930 550 234,027,135 425,504 سه شنبه 7 تیر 1401 -10760/0000 -2/47
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
سلف 2,100 2,920 2,100 745,807,070 355,146 سه شنبه 24 خرداد 1401 -66620/0000 -15/8
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
نقدی 120 216 120 38,071,776 317,265 سه شنبه 7 تیر 1401 -1553/0000 -0/49
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
نقدی 1,500 3,050 1,500 526,444,610 350,963 سه شنبه 7 تیر 1401 4428/0000 1/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
نقدی 1,000 1,970 1,000 330,659,420 330,659 سه شنبه 7 تیر 1401 11137/0000 3/49
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 110 154 110 40,900,310 371,821 سه شنبه 7 تیر 1401 -35193/0000 -8/65
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
نقدی 1,507 2,354 1,507 562,198,175 373,058 سه شنبه 7 تیر 1401 -47129/0000 -11/22
پلی استایرن انبساطی 321HS
نقدی 110 190 110 47,062,430 427,840 سه شنبه 7 تیر 1401 -4927/0000 -1/14
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA
نقدی 100 140 100 29,680,720 296,807 سه شنبه 7 تیر 1401 -1456/0000 -0/49
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
نقدی 120 216 120 31,876,488 265,637 سه شنبه 7 تیر 1401 17349/0000 6/99
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901
نقدی 100 155 100 59,387,590 593,876 سه شنبه 7 تیر 1401 -101853/0000 -14/64
ضایعات کارتن
نقدی 400 800 400 22,000,000 55,000 سه شنبه 7 تیر 1401
پلی اتیلن سنگین LMP
نقدی 50 160 50 23,532,250 470,645 سه شنبه 7 تیر 1401 -14911/0000 -3/07
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 300 900 300 93,896,200 312,987 سه شنبه 7 تیر 1401 -4836/0000 -1/52
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2
نقدی 90 310 90 28,633,230 318,147 سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 -39358/0000 -11/01
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3
نقدی 50 170 50 13,373,950 267,479 سه شنبه 24 خرداد 1401 -23110/0000 -7/95
پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3
نقدی 26 91 26 5,335,330 205,205 سه شنبه 7 تیر 1401 -53794/0000 -20/77
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3
نقدی 50 140 50 11,129,950 222,599 سه شنبه 31 خرداد 1401 -6600/0000 -2/88
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2
نقدی 5 10 5 1,474,445 294,889 سه شنبه 20 مهر 1400 -35442/0000 -10/73
تختال
سلف 5,000 2,000 0 0 سه شنبه 31 خرداد 1401
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02
نقدی 120 24 0 0 سه شنبه 7 تیر 1401
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801L
سلف 704 132 0 0 چهارشنبه 8 تیر 1401
پلی اتیلن ترفتالات بطری BGWK-821
سلف 704 132 0 0
پلی اتیلن سنگین LMP
نقدی 40 100 40 16,539,980 413,500 سه شنبه 7 تیر 1401 -27041/0000 -6/14
دی اکتیل فتالات
نقدی 60 200 60 41,354,440 689,241 سه شنبه 7 تیر 1401 37965/0000 5/83
دی اکتیل فتالات
نقدی 20 90 20 12,980,000 649,000 سه شنبه 7 تیر 1401 29103/0000 4/69
دی اکتیل فتالات
نقدی 40 120 40 26,855,560 671,389 سه شنبه 7 تیر 1401 -11093/0000 -1/63
دی اکتیل فتالات
نقدی 15 55 15 9,289,985 619,332 سه شنبه 7 تیر 1401 -40777/0000 -6/18
دی اکتیل فتالات
نقدی 12 36 12 7,571,832 630,986 سه شنبه 7 تیر 1401 87886/0000 16/18
دی اکتیل فتالات
نقدی 60 175 60 40,667,800 677,797 سه شنبه 7 تیر 1401 8531/0000 1/27
دی اکتیل فتالات
نقدی 20 60 20 13,599,980 679,999 سه شنبه 7 تیر 1401 8005/0000 1/19
دی اکتیل فتالات
نقدی 66 176 66 44,879,934 679,999 سه شنبه 7 تیر 1401 22104/0000 3/36
دی اکتیل فتالات
نقدی 10 20 10 5,893,410 589,341 سه شنبه 7 تیر 1401 -66658/0000 -10/16
دی اکتیل فتالات
نقدی 45 160 45 30,204,065 671,201 سه شنبه 7 تیر 1401 13581/0000 2/07
دی اکتیل ترفتالات
نقدی 10 24 10 6,573,730 657,373 سه شنبه 24 خرداد 1401 16774/0000 2/62
دی اکتیل فتالات
نقدی 44 132 44 29,522,218 670,960 سه شنبه 7 تیر 1401 12961/0000 1/97
دی اکتیل ترفتالات
نقدی 15 42 15 10,328,865 688,591 سه شنبه 7 تیر 1401 2915/0000 0/43
دی اکتیل فتالات
نقدی 80 230 80 52,924,620 661,558 سه شنبه 7 تیر 1401 7685/0000 1/18
دی اکتیل فتالات
نقدی 40 80 40 27,267,180 681,680 سه شنبه 7 تیر 1401 3895/0000 0/57
دی اکتیل فتالات
نقدی 35 150 35 23,513,430 671,812 سه شنبه 7 تیر 1401 18004/0000 2/75
دی اکتیل فتالات
نقدی 20 110 20 13,539,590 676,980 سه شنبه 7 تیر 1401 -2247/0000 -0/33
دی اکتیل فتالات
نقدی 20 60 20 12,999,980 649,999 سه شنبه 7 تیر 1401 4370/0000 0/68
دی اکتیل فتالات
نقدی 20 80 20 13,159,375 657,969 سه شنبه 7 تیر 1401 48015/0000 7/87
دی اکتیل فتالات
نقدی 30 65 30 20,022,405 667,414 سه شنبه 7 تیر 1401 9689/0000 1/47
دی اکتیل فتالات
نقدی 30 120 30 20,349,185 678,306 سه شنبه 7 تیر 1401 7666/0000 1/14
دی اکتیل فتالات
نقدی 110 319 110 73,952,835 672,299 سه شنبه 7 تیر 1401 30893/0000 4/82
دی اکتیل فتالات
نقدی 10 30 10 6,524,640 652,464 سه شنبه 7 تیر 1401 92822/0000 16/59
دی اکتیل فتالات
نقدی 66 198 66 43,989,968 666,515 سه شنبه 7 تیر 1401 -15077/0000 -2/21
دی اکتیل فتالات
نقدی 30 120 30 19,340,770 644,692 سه شنبه 7 تیر 1401 15523/0000 2/47
دی اکتیل فتالات
نقدی 100 170 100 66,152,500 661,525
دی اکتیل فتالات
نقدی 66 319 66 45,055,714 682,662 سه شنبه 24 خرداد 1401 40438/0000 6/3
دی اکتیل فتالات
نقدی 20 75 20 12,839,200 641,960
دی اکتیل فتالات
نقدی 30 60 30 18,749,385 624,980 سه شنبه 7 تیر 1401 -1929/0000 -0/31
دی اکتیل فتالات
نقدی 80 265 80 54,332,370 679,155
دی اکتیل فتالات
نقدی 88 286 88 59,987,851 681,680 سه شنبه 7 تیر 1401 7751/0000 1/15
دی اکتیل فتالات
نقدی 88 330 88 58,685,726 666,883 سه شنبه 7 تیر 1401 26753/0000 4/18
دی اکتیل فتالات
نقدی 45 120 45 29,289,175 650,871 سه شنبه 7 تیر 1401 -20356/0000 -3/03
دی اکتیل فتالات
نقدی 15 50 15 9,410,985 627,399 سه شنبه 7 تیر 1401 91412/0000 17/05
دی اکتیل فتالات
نقدی 120 310 120 75,921,520 632,679
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 53,423,914,164/85  
آخرین بروز رسانی: 1401/04/14 - 21:15:50
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.