بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

فهرست انبارهای شیشه

نام انبار نام مديرعامل نام محصول ظرفيت (متر مربع) نماد معاملاتی آدرس تلفن نمابر
شرکت شیشه کاوه فلوت علیرضا قربانی گواهي شيشه فلوت6بیرنگAكاوه 10,000 شیشه01ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 02184405 02122198009-10
گواهي شيشه فلوت6بیرنگBكاوه 20,000 شیشه02ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگAكاوه 2,000 شیشه03ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگBكاوه 15,000 شیشه04ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگAکاوه 4,000 شیشه62ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگBکاوه 20,000 شیشه63ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگAکاوه 10,000 شیشه86ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگBکاوه 25,400 شیشه87ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAکاوه 15,000 شیشه88ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBکاوه 15,000 شیشه89ن
شرکت شیشه ایران فلوت سید محمد هاشمی مقدم گواهی شیشه فلوت8برنزBایران 10,000 شیشه09ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 02184405 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت4برنزBایران 20,000 شیشه66ن
گواهی شیشه فلوت6برنزAایران 10,000 شیشه67ن
گواهی شیشه فلوت6برنزBایران 5,000 شیشه68ن
گواهی شیشه فلوت10برنزAایران 5,000 شیشه69ن
گواهی شیشه فلوت10برنزBایران 5,000 شیشه70ن
شرکت شیشه ساوه جام اصغر ممتازیان گواهي شيشه شيت2بیرنگAساوه 20,000 شیشه10ن استان مرکزی- ساوه-شهرک صنعتی کاوه 02184405 02122198009-10
گواهي شيشه شيت3بیرنگAساوه 23,000 شیشه11ن
گواهي شيشه شيت4بیرنگAساوه 30,000 شیشه12ن
گواهی شیشه شیت5بیرنگAساوه  5,000 شیشه72ن
گواهی شیشه شیت6بیرنگAساوه  2,000 شیشه73ن
گواهی شیشه شیت5بیرنگBساوه  1,000 شیشه95ن
گواهی شیشه شیت6بیرنگBساوه  1,000 شیشه96ن
شرکت شیشه فلوت کاویان محمدرضا صادقی ارجمند گواهي شيشه فلوت10بیرنگAكاويان 28,000 شیشه17ن استان خراسان رضوی- فریمان- کاویان-فاز2 02184405 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت10بیرنگBکاویان 28,000 شیشه18ن
 کاویانA گواهي شيشه فلوت4بیرنگ 25,000 شیشه74ن
گواهي شيشه فلوت4بیرنگBكاويان 25,000 شیشه75ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگAكاويان 10,000 شیشه76ن
گواهي شيشه فلوت8بیرنگBكاويان 1,000 شیشه92ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAکاویان 25,000 شیشه90ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBکاویان 15,000 شیشه91ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAکاویان 12,000 شیشه93ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBکاویان 12,000 شیشه94ن
شرکت شیشه آسا فلوت سعید حسنی گواهي شيشه فلوت4بیرنگAآسا 21,000 شیشه21ن استان آذربایجان شرقی- مراغه-قره ناز 02184405 02122198009-10
گواهي شيشه فلوت4بیرنگBآسا 129,000 شیشه22ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAآسا 11,000 شیشه77ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBآسا 16,000 شیشه78ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAآسا 23,000 شیشه84ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBآسا 32,500 شیشه85ن
شرکت صنایع شیشه آذر احد محبوبیان گواهی شیشه فلوت6بیرنگAآذر 3,000 شیشه30ن استان آذربایجان شرقی- آذرشهر 04132441172 4132441172
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBآذر 6,000 شیشه31ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBآذر 10,000 شیشه33ن
گواهي شيشه فلوت4سفيدBآذر 25,000 شیشه80ن
شرکت شیشه سهند جام تبریز یعقوب محبوبیان گواهی شیشه فلوت5دودیAسهند 10,000 شیشه38ن استان آذربایجان شرقی- آذرشهر 04132441172 4132441172
گواهی شیشه فلوت5دودیBسهند 10,000 شیشه39ن
گواهی شیشه فلوت10دودیAسهند 2,000 شیشه44ن
گواهی شیشه فلوت10دودیBسهند 2,000 شیشه45ن
شرکت شیشه لیا علی توکلی گواهی شیشه فلوت4بیرنگAلیا 60,000 شیشه48ن کیلومتر 25 جاده بویین زهرا-قزوین 02122926130 2122227384
گواهی شیشه فلوت4بیرنگBلیا 18,100 شیشه49ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAلیا 7,000 شیشه50ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBلیا 2,700 شیشه51ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگAلیا 2,500 شیشه52ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگA لیا 4,000 شیشه81ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگA لیا 1,000 شیشه82ن
شرکت شیشه شیت قزوین ناصر شیرازی گواهی شیشه مشجر4شاپرکیAقزوین 8,000 شیشه53ن کیلومتر 3 جاده قزوین- رشت 02188730832-3 2188735762
گواهی شیشه مشجر4برگ بیدیAقزوین 20,000 شیشه54ن
گواهی شیشه مشجر4بادیAقزوین 10,000 شیشه55ن
شیشه شناور اردکان محمود عزیزیان شریف آباد گواهی شیشه فلوت4بیرنگAاردکان 20,000 شیشه56ن یزد، اردکان، کیلومتر9 بزرگراه ریاست جمهوری 0353105 3532243200
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAاردکان 10,000 شیشه57ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAاردکان 20,000 شیشه58ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگAاردکان 10,000 شیشه59ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگAاردکان 10,000 شیشه60ن
گواهی شیشه فلوت12بیرنگAاردکان 10,000 شیشه61ن
شرکت شیشه فلوت دماوند سروش سلطان آبادی گواهی شیشه فلوت3بیرنگAدماوند 20,000 گشی97ن استان مرکزی- ساوه- شهرک صنعتی کاوه 02184405 02122198009-10
گواهی شیشه فلوت3بیرنگBدماوند 40,000 گشی98ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگAدماوند 50,000 گشی99ن
گواهی شیشه فلوت4بیرنگBدماوند 80,000 گشی100ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگAدماوند 8,000 گشی101ن
گواهی شیشه فلوت5بیرنگBدماوند 5,000 گشی102ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگAدماوند 3,000 گشی103ن
گواهی شیشه فلوت6بیرنگBدماوند 3,000 گشی104ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگAدماوند 5,000 گشی105ن
گواهی شیشه فلوت8بیرنگBدماوند 8,000 گشی106ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگAدماوند 1,000 گشی107ن
گواهی شیشه فلوت10بیرنگBدماوند 1,000 گشی108ن
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.