بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

ضوابط وجه تضمین قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران

ضوابط وجه تضمین قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران 

1) وجه تضمین اولیۀ دریافتی از مشتری جهت اتخاذ موقعیت فروش جدید بر اساس جدول زیر تعیین میشود.

ردیف

 نوع موقعیت فروش

وجه تضمين اوليه

1

موقعیت فروش قرارداد اختیار معاملۀ فروش

مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله بعلاوه A درصد آخرین قیمت پایانی دارایی پایه ضربدر اندازۀ قرارداد منهای مقدار در زيانبودن قرارداد اختیار معامله

ü  در هر صورت، وجه تضمين اوليه نباید از «مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازۀ قرارداد» کمتر باشد.

2

موقعیت فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید

مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله بعلاوه A درصد آخرین قیمت پایانی دارایی پایه ضربدر اندازۀ قرارداد منهای مقدار در زيانبودن قرارداد اختیار معامله

ü  در هر صورت، وجه تضمين اوليه نباید از «مبلغ حاصل از فروش قرارداد اختیار معامله بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازۀ قرارداد» کمتر باشد.

 

2) نحوه محاسبۀ وجوه تضمین لازم در هر زیرگروه هم‌ماه بر اساس جدول زیر است:

ردیف

عنوان موقعیت

وجه تضمين لازم

1

موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معاملۀ خرید

وجه تضمین نیاز ندارد.

2

موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معاملۀ فروش

وجه تضمین نیاز ندارد.

3

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ فروش

قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه A درصد قیمت پایانی دارایی پایه ضربدر اندازۀ قرارداد منهای مقدار در زيانبودن قرارداد اختیار معامله

ü  در هر صورت، وجه تضمين اوليه نباید از «قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازۀ قرارداد» کمتر باشد.

4

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید

قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه A درصد قیمت پایانی دارایی پایه ضربدر اندازۀ قرارداد منهای مقدار در زيانبودن قرارداد اختیار معامله

ü  در هر صورت، وجه تضمين اوليه نباید از «قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازۀ قرارداد» کمتر باشد.

 

3) اتاق پایاپای، در صورت فراهم شدن امکانات فنی، وجوه تضمین قراردادهای اختیار معامله را بر اساس راهبردهای معاملاتی ذکر شده در بند 4 این ضوابط محاسبه می‌کند.

تبصره 1: راهبردهای معاملاتی در نظر گرفته شده در این ضوابط، صرفاً در یک زیرگروه همماه شناسایی میشوند.

تبصره 2: راهبردهای معاملاتی بر اساس اولویتهای زیر شناسایی میشوند:

اولویت اول: راهبرد شمارۀ 5 و 6 و 7؛

اولویت دوم: راهبردهای شمارۀ 14 و 15؛

اولویت سوم: راهبردهای شمارۀ 16 و 17؛

اولویت چهارم: راهبردهای شمارۀ 11 و 13؛

اولویت پنجم: راهبردهای شمارۀ 10 و 12؛

اولویت ششم: راهبرد شمارۀ 8؛

اولویت هفتم: راهبرد شمارۀ 9؛

اولویت هشتم: راهبردهای شمارۀ 1، 2، 3 و 4.

4) راهبردهاي معاملاتي و نحوۀ محاسبۀ وجوه تضمین در هر زیرگروه همماه به شرح جدول زير است:

ردیف

عنوان راهبرد

وجه تضمين لازم

1

موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معاملۀ خرید

وجه تضمین نیاز ندارد.

2

موقعیت باز خرید قرارداد اختیار معاملۀ فروش

وجه تضمین نیاز ندارد.

3

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ فروش

قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه A درصد قیمت پایانی دارایی پایه ضربدر اندازۀ قرارداد منهای مقدار در زيانبودن قرارداد اختیار معامله

ü  در هر صورت، وجه تضمين اوليه نباید از «قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازۀ قرارداد» کمتر باشد.

4

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید

قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه A درصد قیمت پایانی دارایی پایه ضربدر اندازۀ قرارداد منهای مقدار در زيانبودن قرارداد اختیار معامله

ü  در هر صورت، وجه تضمين اوليه نباید از «قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد بعلاوه B درصد قیمت اعمال ضربدر اندازۀ قرارداد» کمتر باشد.

5

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید (بر روی دارایی پایه کالا) پوششداده‌‌شده با خرید دارایی پایه

وجه تضمین نیاز ندارد.

6

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ فروش (بر روی قرارداد آتی ) پوششداده‌‌شده با فروش قرارداد آتی پایه

20 درصد وجه تضمین اولیۀ راهبرد فروش قرارداد اختیار معاملۀ فروش

 

7

موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید (بر روی قرارداد آتی) پوششداده‌‌شدهبا خرید قرارداد آتی پایه

20 درصد وجه تضمین اولیۀ راهبرد فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید

 

8

موقعیت باز فروش دوپایهای متقارن

الف) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید؛ و

ب) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمتاعمال یکسان با بند الف.

1) وجه تضمین لازم موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید؛ یا

2) وجه تضمین لازم موقعیت باز قرارداد اختیار معاملۀ فروش

هر کدام که بیشتر است بعلاوه قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد اختیار معاملۀ با وجه تضمین اولیۀ کمتر

9

موقعیت باز فروش دوپایهای نامتقارن

الف) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش؛ و

ب) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معامله خرید با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف.

1) وجه تضمین لازم موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ خرید؛ یا

2) وجه تضمین لازم موقعیت باز فروش قرارداد اختیار معاملۀ فروش

هر کدام که بیشتر است بعلاوه قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله ضربدر اندازۀ قرارداد اختیار معاملۀ با وجه تضمین اولیۀ کمتر

10

نامتقارن خوشبینانه قرارداد اختیار معاملۀ فروش

الف) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش؛ و

ب) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف.

قیمت اعمال بند ب ضربدر اندازۀ قرارداد منهای قیمت اعمال بند الف ضربدر اندازۀ قرارداد

11

نامتقارن خوشبینانه قرارداد اختیار معاملۀ خرید

الف) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید؛ و

ب) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف.

وجه تضمین نیاز ندارد.

12

نامتقارن بدبینانه قرارداد اختیار معاملۀ خرید

الف) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید؛ و

ب) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف.

قیمت اعمال بند ب ضربدر اندازۀ قرارداد منهای قیمت اعمال بند الف ضربدر اندازۀ قرارداد

13

نامتقارن بدبینانه قرارداد اختیار معاملۀ فروش

الف) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش؛ و

ب) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف.

وجه تضمین نیاز ندارد.

14

موقعیت باز خرید نامتقارن پروانهای خرید

الف) موقعیت باز فروش در دو قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمت اعمال یکسان؛

ب) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف؛ و

ج) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمت اعمال کمتر نسبت به بند الف.

تفاوت قیمتهای اعمال یکسان است.

وجه تضمین نیاز ندارد.

15

موقعیت باز خرید نامتقارن پروانهای فروش

الف) موقعیت باز فروش در دو قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمت اعمال یکسان؛

ب) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمت اعمال بیشتر نسبت به بند الف؛ و

ج) موقعیت باز خرید در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمت اعمال کمتر نسبت به بند الف.

تفاوت قیمتهای اعمال یکسان است.

وجه تضمین نیاز ندارد.

16

موقعیت باز فروش نامتقارن پروانهای خرید

الف) موقعیت باز خرید در دو قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمت اعمال یکسان؛

ب) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمتاعمال بیشتر نسبت به بند الف؛ و

ج) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ خرید با قیمتاعمال کمتر نسبت به بند الف.

تفاوت قیمتهای اعمال یکسان است.

قیمت اعمال بند ب ضربدر اندازۀ قرارداد منهای قیمت اعمال بند الف ضربدر اندازۀ قرارداد

17

موقعیت باز فروش نامتقارن پروانهای فروش

الف) موقعیت باز خرید در دو قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمت اعمال یکسان؛

ب) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمتاعمال بیشتر نسبت به بند الف؛ و

ج) موقعیت باز فروش در یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش با قیمتاعمال کمتر نسبت به بند الف.

تفاوت قیمتهای اعمال یکسان است.

قیمت اعمال بند الف ضربدر اندازۀ قرارداد منهای قیمت اعمال بند ج ضربدر اندازۀ قرارداد

 

4-1) در مواردی که اتخاذ موقعیت فروش منجر به بستن یک موقعیت باز خرید می­شود وجه تضمین اولیه به شرح زیر است:

الف) اگر اتخاذ موقعیت فروش، منجر به بستن موقعیتهای باز خرید مربوط به راهبردهای ردیف (1) و (2) بند 4 این ضوابط شود، وجه تضمین اولیه نیاز ندارد؛

ب) اگر اتخاذ موقعیت فروش، منجر به بستن موقعیتهای باز خرید مربوط به راهبردهای دیگر بند 4 این ضوابط شود، وجه تضمین اولیه به شرح جدول فوق تعیین می­شود.

4-2) در راهبردهای معاملاتی که مبلغ حاصل از فروش، بخشی از وجه تضمین اولیه را تشکیل میدهد، این مبلغ پس از تسویۀ معامله تأمین می­شود.

4-3) در مورد قراردادهای اختیار معاملۀ پوششدادهشده، موارد زیر باید لحاظ شود:

الف) استفاده از راهبردهای پوششی با اعلام مشتری انجام میشود؛

ب)هم زمان با اتخاذ موقعیت پوششی دارایی پایه مربوطه مسدود می­گردد و درصورتی که دارایی پایه قرارداد آتی باشد سود متعلق به آن قرارداد هم مسدود خواهد شد.

ج) رفع مسدودی دارایی پایه منوط به اعلام مشتری و تامین وجه تضمین اولیه است.

4-4) وجه تضمین اضافی توسط بورس به صورت درصدی که به مقادیر درصدی  Aو Bاضافه خواهد شد، تعیین شده و در محاسبات وجه تضمین راهبردهای ردیف 1 و 2 بند 2 و ردیف 3 و 4 بند 2 یا 4، حسب مورد، لحاظ می گردد.

تبصره: هیئت مدیره بورس درصدهای A وB  ذکر شده در این ضوابط را در قالب مشخصات قرارداد تعیین می‌کند.


پیوست ها

کد: 50056630

زمان انتشار: یکشنبه 21 آذر 1395 01:00 ق.ظ

تعداد نمایش: 1909

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.