بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

چارچوب اجرایی کمیتة تدوین مقررات

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ تصویب 1385/04/28

براساس اختیارات حاصل از مادة 5 مصوبه مورخ 1385/9/8 هیئت وزیران کمیته‌ای تحت عنوان "کمیتة تدوین مقررات" که از این پس کمیته نامیده می‌شود، به موجب مصوبه مورخ 1385/4/28هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل ‌گردید که چارچوب فعالیت آن به ‌شرح زیر است:

اعضای کمیته

مادة 1- کمیته از سه عضو ثابت به پیشنهاد ریاست سازمان، معاونت حقوقی، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و حکم هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین یک نماینده از معاونت پیشنهاددهنده یا درخواست‌کنندة مقررات تشکیل می‌گردد.

تبصره: نمایندة معاونت پیشنهاددهنده یا درخواست‌کنندة مقررات موظف است نظر معاون مربوط را اخذ و در جلسه عنوان نماید.

وظایف کمیته

مادة 2- وظایف کمیته به شرح ذیل است:

- بررسی دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و لوایح پیشنهادی که از این پس "مقررات" نامیده می‌شوند،

- گردآوری نظرات اساتید، کارشناسان و سایر صاحبنظران بازار سرمایه، و اعمال آنها حسب مورد،

- پیشنهاد انعقاد قرارداد با کارشناسان و صاحبنظران به منظور بررسی نکات فنی یا حقوقی مقررات پیشنهادی،

- تدوین نهایی مقررات و پیشنهاد آنها به هیئت مدیره سازمان جهت تصویب یا ارائه به شورا یا سایر مراجع ذیربط.

فرآیند تدوین مقررات

مادۀ 3- ارسال مقررات به منظور بررسی در کمیته به هر یک از طرق زیر امکان‌پذیر است:

الف) معاونت مربوطه راساً نسبت به تدوین اولیة مقررات اقدام نموده و مقررات پیشنهادی را به کمیته ارسال می‌نماید،

ب) معاونت مربوطه درخواست خود را مبنی بر تدوین مقررات مورد نیاز به مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی اعلام می‌نماید. مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی موظف است با همکاری معاونت درخواست‌کننده نسبت به تدوین مقررات و ارسال آن به کمیته اقدام نماید،

ج) هر یک از بورس‌ها یا تشکل‌های خودانتظام مقررات پیشنهادی خود را به معاونت مربوطه پیشنهاد نموده و متعاقباً معاونت مربوطه پس از ارایة نظرات خود، مقررات پیشنهادی را به کمیته ارسال می‌نماید.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین مقررات خارج از فرآیند فوق، کمیته صرفاً نظر پیشنهادی خود را به هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه خواهد نمود.

مادۀ 4- معاونت پیشنهاددهنده یا مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، باید به همراه مقررات ارسالی، ضمائم ذیل را ارسال نماید:

الف) اهداف و ضرورت‌های تدوین مقررات پیشنهادی در راستای سیاست‌های کلی سازمان،

ب) معرفی نماینده شرکت‌کننده در جلسات،

ج) معرفی اشخاصی که ضروری است به عنوان عضو مدعو در جلسات حضور یابند.

د) فهرست اشخاص صاحبنظر در داخل و خارج از سازمان به منظور بررسی و ارائه نظر درخصوص مقررات پیشنهادی،

هـ) تشخیص ضرورت نظرخواهی عمومی از طریق سایت رسمی سازمان،

و) تعیین اولویت و محدوده زمانی برای مقررات پیشنهادی،

ز) مستندات و مبنای قانونی ضرورت وضع مقررات پیشنهادی.

تبصره: در صورت تعارض اولویت بررسی مقررات پیشنهادی، تعیین اولویت به تشخیص رئیس سازمان خواهد بود.

مادۀ 5- معاونت پیشنهاددهندة مقررات یا مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی باید قبل از ارایة مقررات مورد نظر، عدم مغایرت آن را با مقررات قبلی و قوانین موضوعة کشور بررسی و احراز نماید.

تشکیل و ادارة جلسات کمیته

مادۀ 6- جلسات کمیته با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد.

مادۀ 7- جلسات کمیته براساس برنامة زمانبندی که در ابتدای رسیدگی به هر یک از مقررات به امضای کلیة اعضای کمیته می‌رسد برگزار می‌شود. این جلسات حداقل دو بار در هفته تشکیل خواهند شد.

مادۀ 8- کمیته می‌تواند حسب مورد از معاونت مربوطه درخواست نماید اشخاصی را از داخل و خارج از سازمان به عنوان عضو مدعو معرفی نماید. کارکنان سازمان که به عنوان عضو مدعو معرفی می‌شوند موظف به حضور در جلسات کمیته می‌باشند.

تبصره: عدم حضور نمایندة معرفی شده از طرف معاونت پیشنهاد دهندة مقررات یا کارکنان سازمان که به عنوان مدعو به جلسه دعوت می‌شوند، باید کتباً به معاونت مربوطه منعکس و رونوشتی از آن برای ریاست سازمان ارسال گردد.

مادۀ 9- کمیته دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر و با مسئولیت رئیس کمیته فعالیت می‌کند و وظایفی از قبیل دعوت از اعضاء، اعلام زمان و مکان برگزاری جلسات، تنظیم صورتجلسات و اخذ امضا از اعضا، ارسال مقررات پیشنهادی برای اشخاص صاحبنظر در داخل و خارج از سازمان، اخذ نظرات اعلامی و ارسال آن برای اعضا همچنین تنظیم و نگهداری خلاصه مذاکرات و نظرات اعضا را بر عهده دارد. سایر وظایف دبیرخانه توسط رئیس کمیته تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره:در تنظیم صورت‌جلسات ضروری است حداقل موارد ذیل رعایت شود:

الف)نحوة دریافت مقررات، شامل پیشنهاددهندة مقررات و ضرورت تدوین آن،

ب) فهرست اعضای اصلی و مدعو شرکت‌کننده در جلسات،

ج) خلاصة نظرات مخالفین با تمام یا برخی از مواد مقررات در صورت وجود،

د) لیست حضور و غیاب اعضاء.

اطلاعات مرتبط
چارچوب اجرایی کمیتة تدوین مقررات

کد: 500514

زمان انتشار: سه شنبه 19 آذر 1392 01:00 ق.ظ

منبع: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد نمایش: 473

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.