بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

آیین‏نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی


مرجع تصویب: هیات وزیران، تاریخ تصویب 1390/08/01

ماده1: علاوه بر اصطلاحات و واژه‏های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران –منصوب1384 – و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1388 – که در این آیین‏نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده بکار می‏روند، اصلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‏باشند:

الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:

1. ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‏های خود انتظام.

2. مدیران، مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره با هیات عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‏های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیات مدیره با هیات عامل.

ب- قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‏صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‏نامه، دستور العمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

ج- بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و با معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‏گیرد.

د- تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده2: ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‏های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در موارد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می‏گردد:

الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

1. تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

2. ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

3. تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4. تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

5. تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6. تخلف از ضوابط و استاندارهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7. عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانون و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.

8. عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

9. تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارآیی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال

ب- چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:

1. تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش دهی و ارایه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

2. تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

3. تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4. تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

5. تخلف از مقررات معاملات در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6. تخلف از مقررات سپرده گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7. تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش با سبد گردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

8. افشا با استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تامبلغ یک میلیارد ریال.

9. مبادرت به فعالیت‏های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

10. عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

11. تخلف از قوانین و مقررات برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت ، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ج- چنانچه متخلف از تشکل‏های خود انتظام باشد:

1. عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

2. تخلف از مقررات تشکل‏های خود انتظام در خصوص معاملات، پذیرش، اعضا و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

3. عدم رعایت مقررات در خصو ص ارایه اطلاعات و گزارش‏ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

4. تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران ، شفافیت، یکپارچگی و کارآیی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ماده3: جریمه نقدی هریک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در موارد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‏های مذکور در ماده (2) می‏باشد. مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‏های تعیین شده کمتر نباشد.

تبصره: احراز تخلف مدیران ملازمه‏ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، و تشکل‏های خود انتظام ندارد و هرکدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسوولیت خود جریمه می‏شوند.

ماده4: تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آن‏ها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و جریمه نقدی هریک از تخلفات یاد شده به شرح زیر می‏باشد.

الف- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرایی سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‏های آن، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال.

ج- تخلف مدیران از مصوبات هیات وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با فعالیت هریک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آن‏ها تصویب و ابلاغ می‏شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.

د- تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

ماده5: محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرایم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‏صلاح به اتهام وارده ، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود.

ماده6: متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرایم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‏شود.

ماده7: در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم می‏گردد که اشد است.

ماده8: در صورتی که متخلف قبل از محکومیت اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 9: در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دوسال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

ماده10: در تعیین میزان مقطوع جریمه‏های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‏نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‏گیرد.

1. سوءنیت در ارتکاب تخلف

2. امکان پیش بینی وقوع تخلف توسط مرتکب

3. میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف

4. تاثیر بالفعل و بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن

5. اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرایم مالی دیگر

6. میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‏مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات

7. تاثیر بالفعل و بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه

8. میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط مقررات مراجع قانونی به طور کلی

9. سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط

ماده11: سازمان می‏تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:

1. مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف

2. هرگونه اقدام موثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن

3. رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی

4. اطلاع رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان

5. اقدامات مدیران و مسوولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن

6. فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده

اطلاعات مرتبط
آیین‏نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی

کد: 500575

زمان انتشار: چهارشنبه 23 مرداد 1392 12:00 ق.ظ

منبع: هیات وزیران

تعداد نمایش: 1043

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.