بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالای ایران

مرجع تصویب: هیات مدیره بورس کالای ایران، تاریخ تصویب 1391/04/05

بمنظور تهیه ضوابط انضباطی تالار معاملات موضوع بند 3 ماده‌ی 5 دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب 13/09/1389 هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالا به شرح زیر در تاریخ 1391/04/5 به تصویب هیات مدیره بورس کالای ایران رسید.

ماده 1:

کلیه اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مواد 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب 1389/08/22هیات مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب مهرماه 1389 شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار و دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران مصوب 1389/02/09هیات مدیره‌ی سازمان بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این ضوابط بکار رفته است سایر اصطلاحات و عبارات بکار رفته به شرح زیر تعریف می شوند.

معامله‌گر کارگزاری: شخصی است که دارای گواهینامه‌ی مجاز جهت انجام معاملات و استفاده از ایستگاه معاملاتی در تالار بورس می باشد.

ایستگاه معاملات:پایانه‌ی معاملاتی"کارگزار"در تالار معاملات است که به سامانه‌ی معاملات “بورس”متصل بوده و"معامله‌گر کارگزاری" از طریق آن می‌تواند سفارش‌های خرید و فروش را اجرا نماید.

کارت تردد: کارتی است که طبق این ضوابط، توسط بورس برای ورود و خروج افراد به تالار معاملات بورس صادر می شود و دارنده آن تا زمان اعتبار کارت مجاز به حضور در تالار معاملات می باشد. کارت تردد طبق این ضوابط به دو صورت دائم و موقت صادر می شود و به اختصار کارت تردد دائم و کارت تردد موقت نامیده می شود.

کارت مهمان: کارتی است که طبق این ضوابط، توسط بورس برای حضور افراد در جایگاه ویژه مهمانان صادر می‌شود.

ماده 2:

تالار معاملات زیر نظر ناظر معاملات اداره می شود و رعایت این ضوابط برای کلیه افرادی که در تالار حضور می‌یابند و یا فعالیت آنها نوعاً مرتبط با فعالیت تالار می باشد الزامی می باشد.

ماده 3:

بورس برای هر یک از اشخاص زیر کارت تردد صادر می نماید.

اشخاصی که در هر "جلسه رسمی معاملات" در تالار معاملات حضور یابند: عبارتند از:

"ناظر معاملات"،

"گزارش‌گر تالار"،

"منشی تالار"،

نماینده‌‌ی مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس در تالار،

معامله‌گر کارگزاریهایی که در جلسه رسمی معاملات سفارش خرید یا سفارش فروش دارند،

ماده 4:

الف) اشخاص زیر نیز با در دست داشتن "کارت تردد دائم"، مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می باشند:

نماینده‌ی مدیریت بازرسی و امور اعضاء‌ بورس .

نمایندگان سازمان که توسط سازمان به نحو مقتضی به بورس معرفی شده اند.

مدیران عامل کارگزاری ها

ب) اشخاص زیر با در دست داشتن "کارت تردد موقت"، مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می باشند:

کارآموزان معامله گری کارگزاری ها

سایر کارکنان بورس

ج)افراد ذیل با درست داشتن "کارت مهمان" طی جلسه رسمی معاملات در محل ویژه مهمانان (خارج از تالار معاملات) حضور می‌یابند.

1- نماینده عرضه کننده‌ای که در جلسه رسمی معاملات سفارش فروش دارد. نماینده مزبور باید رسماً توسط مدیرعامل شرکت عرضه کننده به بورس معرفی شود.

2- خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران.

3- میهمانان بورس و کارگزاری ها

د) نماینده‌ی مدیریت حراست بورس با مجوز ناظر معاملات مجاز به حضور در جلسه رسمی معاملات تالار می باشند.

تبصره : هر یک از اشخاص موضوع ماده 3 و بند الف و ب ماده 4 صرفاً با در دست داشتن کارت تردد، مجاز به حضور در تالار می باشند.

صدور کارت تردد

ماده 5:

صدور کلیه کارتهای تردد دائم و موقت توسط معاونت عملیات ونظارت بورس صورت می گیرد و در صورت مفقود شدن کارت تردد، دارنده آن تا زمان صدور کارت المثنی اجازه تردد در تالار را نخواهد داشت.

ماده6:

کارت تردد دائم معامله‌گران کارگزاریها، پس از معرفی آنان توسط مدیرعامل کارگزاری به مدیریت بازرسی و اموراعضای بورس و طی مراحل صدور کارت توسط بورس صادر خواهد شد.

ماده 7 :

افراد موضوع بند ب و ج ماده 3 ،کارت تردد موقت و کارت مهمان را با مجوز مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس،‌ از مدیریت حراست بورس دریافت مینمایند. صدور کارت برای خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران با معرفی آنان توسط مدیر روابط عمومی وامور بین الملل بورس به مدیریت امور ناظرین انجام می شود.

ماده‌ 8:

در صورت احراز هرگونه سوء استفاده از کارت تردد، بورس مجاز به اخذ و ابطال کارت است و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای مجدد کارت در اختیار بورس می باشد.

ماده 9:

درصورت قطع همکاری دارندگان کارت‌های دائم ورود به تالار با واحد معرفی‌کننده، آن واحد موظف است ضمن اعلام موضوع به بورس کارت تردد فرد مزبور را جهت ابطال به بورس تحویل دهد.

ماده 10:

* رعایت هریک از موارد زیر توسط هر یک از اشخاص الزامی می‌باشد."ناظر معاملات" باید حداقل 5 دقیقه قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" تا پایان "جلسه‌ رسمی معاملات" در تالار معاملات حضور داشته باشد.

* ناظرمعاملات"موظف است ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل معاملات درصورت هرگونه نقض قوانین ومقررات در تالار، علاوه بر تذکر موضوع به فرد متخلف جهت جلوگیری از تداوم نقض مقررات، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر امور ناظرین و تالارهای بورس گزارش نماید.

*نماینده‌ی مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس باید حداقل 10 دقیقه قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" تا پایان "جلسه‌ رسمی معاملات" در تالار معاملات حضور داشته باشد و قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" از عملکرد صحیح سامانه معاملاتی و نبود مشکل فنی در این سامانه‌ اطمینان حاصل نماید.

* در صورت بروز مشکل فنی در سامانه‌ی معاملاتی و یا هر یک از ایستگاههای معاملاتی به گونه‌ای که ادامه‌ی معاملات را غیر ممکن نماید، نماینده‌ی مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بورس باید پس از درخواست "ناظر معاملات"، نسبت به بررسی مشکل اقدام نماید. درصورتی که رفع مشکل فنی در حداقل زمان ممکن قابل انجام نباشد، مراتب را جهت تصمیم گیری به ناظر معاملات اطلاع دهد. ناظر معاملات مراتب را جهت اخذ تصمیم موضوع ماده 4 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران به مدیر عامل بورس اطلاع می دهد.

*نماینده‌ی مدیریت بازرسی و امور اعضاء بورس باید حداقل 5 دقیقه قبل از شروع "جلسه رسمی معاملات" تا پایان "جلسه‌ رسمی معاملات" در محل دفتر خود حضور داشته باشد تا در صورت نیاز ناظر معاملات با وی همکاری نماید.

*مدیریت بازرسی و امور اعضاء بورس موظف است از طریق مانیتورهایی که در دفتر وی نصب خواهد شد بر رعایت "قوانین و مقررات" توسط کارگزاران نظارت نماید و در صورت مشاهده‌ی هرگونه تخلف، گزارش موضوع را به صورت مکتوب در 2 نسخه تهیه نموده و به مدیر امور ناظرین و تالارها ارائه نماید و در صورت نیاز پس از هماهنگی با مدیر امور ناظرین و تالارها از ناظر معاملات درخواست نماید به فرد خاطی تذکر شفاهی دهد.

* معامله‌گر کارگزاری بایستی حداقل 5 دقیقه قبل از وارد نمودن اولین سفارش خرید یا سفارش فروش خود تا زمان وارد کردن آخرین سفارش خرید یا سفارش فروش خود در تالار معاملات حضور داشته باشد. معامله گر کارگزاری موظف است قبل از شروع معاملات از عملکرد صحیح"ایستگاه معاملاتی"کارگزار و نبود مشکل فنی در ایستگاه مزبور اطمینان حاصل کند.

* معامله‌گر کارگزاری صرفاً مجاز به حضور در محل ایستگاه معاملاتی شرکت کارگزاری خود می باشد و حضورمعامله گر یک کارگزاری در محل ایستگاه معاملاتی سایر کارگزاریها منوط به اخذ مجوز مکتوب از مدیریت امور ناظرین می باشد.

*کلیه معامله گران کارگزاری موظف به رعایت قوانین مقررات و همچنین تذکرات ناظر تالار درحین انجام معاملات می باشند

ماده 11:

کلیه اشخاص حاضر در تالار معاملات موظف به رعایت قوانین و مقررات، اصول اخلاقی، نظم، آرامش و آراستگی ظاهری از جمله پوشیدن لباس‌های رسمی مشخص شده توسط بورس، حضور به موقع در تالار معاملات و حضور در جایگاه‌هایی که توسط بورس مشخص شده، هستند.

ماده 12:

اقداماتی که منجر به صدور تذکر اداری توسط مدیر امور ناظرین و تالار می‌گردد به شرح زیر می باشد:

الف) بی توجهی نسبت به مقررات

ب) عدم توجه به تذکرات قانونی ناظر تالار

ج) عدم رعایت در پوشش لباس‌های رسمی مورد تائید بورس

د) عدم حضور و یا عدم ترک بموقع در تالار

ه) حضور در مکانی غیر از جایگاه‌های تعیین شده توسط بورس

و) استعمال دخانیات در محل غیرمجاز

ز) ایجاد بی نظمی، سر و صدای بیش از حد و آشفتگی در تالار

ح) هر گونه رفتارها یا اقداماتی سوء دیگری که بورس طی اطلاعیه رسمی به اعضاء اعلام خواهد نمود.

ماده 13:

در صورت وقوع هر یک از اقدامات زیر، موضوع توسط بورس به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد.

الف) عدم رعایت اخلاق عمومی مانند افترا، توهین، هتک حرمت

ب) انجام اعمالی که موجب اختلال در روند انجام معاملات می شود مانند طرح ادعاهای واهی

ج) سوء استفاده از کارت تردد

د) مزاحمت برای دیگران

ه) رفتارهای خشونت آمیز نظیر آنچه که به اشخاص دیگر و یا ساختمان بورس آسیب وارد نماید.

و) بی توجهی عمدی نسبت به مقررات

ز) هرگونه رفتار یا اقدام سوء دیگری که پس از تصویب هیات مدیره بورس رسماٌ به اعضاء ابلاغ می‌گردد.

تبصره: بورس می‌تواند مادامی که موضوع جهت رسیدگی به تخلفات در حال رسیدگی است نسبت به تعلیق کارت تردد معامله‌گر اقدام نماید.

ماده 14:

این ضوابط مشتمل بر 14 ماده و 4 تبصره درمورخ 1391/04/05به تصویب هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران رسید.

اطلاعات مرتبط
ضوابط انضباطی تالار معاملات بورس کالای ایران

کد: 500517

زمان انتشار: سه شنبه 12 آذر 1392 01:00 ق.ظ

منبع: هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران

تعداد نمایش: 919

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.