بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب: هیات وزیران، تاریخ تصویب 1386/04/03

ماده1: اصطلاحات و واژه‌های اختصاری تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، در این آیین‌نامه نیز به همان مفاهیم به کار برده می‌شوند. سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:

1. قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384

2. نهادها و تشکل‏های تحت نظارت: کلیه نهادها و تشکل‏هایی که براساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس‏ها، بازارهای خارج از بورس،کانون‌ها، بازارهای مشتقه، بورس‏های کالایی، شرکت‏های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی

ماده2: پس از پذیرش اوراق بهادار براساس ماده(30) قانون، معاملات آن در هر بورس براساس مقرراتی خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

ماده3: بورس‏ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‏های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکل‏های خودانتظام توسط شورا تعیین می‌شوند.

ماده4: شرکت‏های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت‏های مادر (هلدینگ) و سبدگردان‌ها از مصادیق نهاد مالی محسوب می‌شوند. سایر مصادیق نهادهای مالی با رعایت بند(21) ماده (1) قانون توسط شورا تعیین می‌شوند.

ماده5: نهادها و تشکل‏های تحت نظارت مشمول مقررات «قانون»، این آیین‌نامه و همچنین مقرراتی که در چارچوب اختیارات قانونی توسط ارکان ذی‏صلاح بازار اوراق بهادار وضع می‌گردد، هستند.

ماده6: شورا مرجع تعیین و تصویب انواع «اوراق بهادار قابل معامله» موضوع بند(24) ماده(1) قانون است. سازمان از انتشار و یا معامله انواع اوراقی که هنوز در زمره اوراق مذکور قرار نگرفته‌اند جلوگیری می‌کند. مقررات لازم در این خصوص به پیشنهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده7: چگونگی تشکیل، رسمیت یافتن و اداره جلسات شورا، تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات آن طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

ماده8: سازمان باید نشان، مهر و یک نشریه ویژه داشته باشد. انتشار این نشریه با رعایت مقررات قانونی مربوطه یکسال پس از شروع فعالیت سازمان با درج موارد زیر الزامی است:

1. مقررات و ضوابط مربوط به بازار اوراق بهادار با ذکر تاریخ تصویب، مرجع یا مراجع تصویب کننده و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن‏ها.

2. مجوزهای صادر، لغو یا تعلیق شده توسط ارکان بازار اوراق بهادار به همراه سایر اطلاعاتی که در این زمینه مطابق مقررات باید به اطلاع عموم برسد.

3. مشخصات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان.

4. آرا یا اجراییه‌های صادره سازمان، هیات داوری و یا احکام قطعی دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی در خصوص بازار اوراق بهادار، مگر این که هیات مدیره نشر آن‏ها را مغایر مصالح بازار تشخیص دهد.

5. هرگونه تغییر در اساسنامه، نشانی مرکز اصلی، نام و محل شعب و دفاتر سازمان.

6. سایر اموری که به تشخیص سازمان انتشار آن‏ها در نیل به اهداف سازمان موثر باشد.

تبصره: سازمان مکلف است، ظرف مدت دو سال از شروع فعالیت، اقدام به راه‌اندازی یک پایگاه الکترونیکی نماید که حداقل حاوی موارد مذکور در این ماده باشد.

ماده9: ناشران و نهادها و تشکل‏های تحت نظارت سازمان موظفند ضوابطی را که سازمان با رعایت مقررات مربوط در خصوص نشر اطلاعات و تبلیغات اوراق بهادار وضع می‌نماید رعایت کنند.

ماده10: به منظور حفظ استقلال و اطمینان از کیفیت کار ارزش‏یابان، تحلیل‌گران مالی و حسابرسان معتمد سازمان که خدمات حرفه‌ای در بازار اوراق بهادار ارایه می‌دهند سازمان ضوابط و مقررات لازم را تهیه و جهت تصویب به شورا ارایه می‌نماید.

ماده11: راهکارها، ضوابط و مقررات مربوط به عملیات بانکی که معاملات اوراق بهادار و تسویه وجوه ناشی از معاملات را تسهیل می‌نماید، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. مصوبات شورا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و بانک مرکزی در چارچوب امتیازات و مقررات قانونی بانکی ترتیبات اجرای مصوبات شورا را فراهم می‌نماید.

ماده12: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های فنی و مخابراتی مورد نیاز جهت توسعه بازار اوراق بهادار را فراهم نماید.

ماده13: به منظور ایجاد هماهنگی لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی موضوع بند (12) ماده (7) قانون، کلیه کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و شوراهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص تشکیل شده یا می‌شوند از قبیل کمیسیون اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و امثال آن، موظفند در مواردی که تصمیم‌گیری در خصوص اوراق بهادار کشور و یا هرگونه سرمایه‌گذاری یا ایجاد تغییر و تحول در بازار اوراق بهادار در دستور کار آن‏ها باشد، از رییس سازمان جهت حضور در جلسات تصمیم‌گیری بدون حق‌رای دعوت نمایند.

ماده14: مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بورس و نحوه نظارت بر آن موضوع بند (14) ماده (7) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده15: طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و تعیین دسترسی اشخاص به آن به موجب مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده16: دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و کالاها و کلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس‏ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می‌رسد.

تبصره: پذیرش اوراق بهادار و کالاهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون منتشر شده یا در بورس‏ها پذیرفته شده‌اند، براساس دستورالعملی که به تصویب سازمان می‌رسد، مجاز خواهد بود.

ماده17: در اجرای ماده (35) قانون، هیات مدیره بورس‏ها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ می‌شود به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند. یک نسخه از آرای صادر شده در مورد تخلفات انضباطی یاد شده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.

ماده18: در اجرای بندهای (3) و (11) ماده (7) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بورس‏ها و ارکان سایر تشکل‏های خودانتظام در خصوص تکالیف وظایف و اختیارات آن‏ها در سمت‌های یاد شده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیات مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.

ماده19: مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه ‌کننده از روند معاملات در بورس‏ها یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده20: نحوه ارایه گزارش موضوع تبصره (2) ماده (46) قانون مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب سازمان می‌رسد.

اطلاعات مرتبط
آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

کد: 500577

زمان انتشار: چهارشنبه 23 مرداد 1392 12:00 ق.ظ

منبع: هیات وزیران

تعداد نمایش: 1206

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.