بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مرجع تصویب: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تاریخ تصویب 1386/07/22

مادۀ1) اصطلاحات و واژه‌هایی که در این دستورالعملبکار رفته‌اند، دارای معانی زیر می‌باشند:

1- 1)قانون : منظور "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران" مصوب 84/09/02 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 84/09/03 به تائید شورای نگهبان رسیده است.

1- 2) سازمان : منظور "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع مادۀ 5 قانون است که از این پس به‌اختصار "سازمان" نامیده می‌شود.

1- 3) معاونت حقوقی : منظور از معاونت حقوقی در این دستورالعمل، "معاونت حقوقی سازمان" زیر نظر ریاست سازمان است که در اجرای فصل ششم قانون تکالیف سازمان را بر عهده دارد.

مادۀ 2) معاونت حقوقی مکلف است در صورت کشف و اطلاع از وقوع جرایم موضوع قانون، مستندات و مدارک مربوط به هریک از جرایم را گرد آوری نموده و به مراجع ذی‌صلاح تقدیم و نیز دستورات قضایی مربوط را اجرا نماید .

مادۀ3) تعقیب متهم ، صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا برائت او از سوی مراجع قضایی، مانع از رسیدگی به دیگرتخلفات متهم در مراجع صالح مربوطه نخواهد بود.

مادۀ4) اشخاص زیان‌دیده از وقوع جرم می‌توانند به شرح ذیل مادۀ 52 قانون به استناد مدارک و دلایل گردآوری شده از سوی سازمان در مراجع ذی‌صلاح قضایی اقامۀ دعوی ضرر و زیان نمایند.

ماده5) در مواردی که به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص قرار اناطه صادر می‌شود و ذی‌نفع باید در دادگاه دیگری طرح دعوا نماید، معاونت حقوقی مکلف است در تهیه و ارائه مدارک و مستندات به مقام صالح قضایی با ذی‌نفع همکاری نماید.

مادۀ6) معاونت حقوقی مکلف است کلیۀ دستورات قضایی صادره از مرجع ذی‌صلاح را حسب مورد در حدود و حوزۀ صلاحیت سازمان اجرا نماید.

مادۀ7) معاونت حقوقی پس از تشخیص ضرورت می‌تواند نسبت به جمع آوری مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز با مجوز نمایندۀ دادستانی کل کشور از نهادها، سازمانها ، شرکتها و سایر اشخاص موضوع مادۀ 19 قانون اقدام کند.

تبصره1: در مواردی که پرونده کیفری نزد مراجع قضایی مطرح است اعمال ماده فوق توسط معاونت حقوقی از طریق مقام قضایی به عمل خواهد آمد.

تبصرۀ2: در اجرای مادۀ 19 قانون هر یک از اشخاص مذکور مکلف‌اند در مهلت مقرر نسبت به اجرای دستور دادستانی کل کشور اقدام نمایند. تشخیص فوریت اقدام باسازمان و تایید آن با دادستانی خواهد بود.

مادۀ8) کلیۀ اشخاص تحت نظارت سازمان مکلف‌اند به هنگام کشف تخلف یا جرم در حدود و حوزۀ صلاحیت خود فوراً مراتب را به معاونت حقوقی اطلاع و تا قبل از اقدام، نسبت به جمع‌آوری دلایل و مستندات و نیز جلوگیری از گسترش تخلف یا جرم و یا امحاء دلایل و آثار آن اقدام نمایند.

مادۀ9) جهات شروع به تحقیقات اولیه در معاونت حقوقی به قرار زیر است:

الف) وصول گزارش .

ب) اعلام و اخبار هریک از فعالان مشمول قانون بازار.

ج) اعلام و اخبار سایر اشخاص.

د) اعلام مقامات قضایی، اداری، انتظامی و مامورین به خدمات عمومی.

ه) اطلاع معاونت حقوقی نسبت به وقوع جرم به هر نحوممکن.

مادۀ10) تحقیقات اولیه که در حوزۀ معاونت حقوقی انجام می‌شود عبارت از مجموعه اقداماتی است که برای کشف تخلفات و جرایم، حفظ آثار و دلایل وقوع آن، شناسایی متهم و جمع آوری مستندات شکایت و ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح انجام می‌گیرد.

مادۀ 11) معاونت حقوقی می‌تواند در اجرای وظایف و مسئولیت های خود به شرح ماده 52 قانون حسب مورد متهم را جهت اخذ توضیح دعوت نماید.

مادۀ12) معاونت حقوقی مکلف است ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای دستورات قضایی اقدام و در صورت عدم امکان اجرا در مهلت مقرر، با ذکر دلایل حسب مورد تقاضای استمهال یا کسب تکلیف نماید.

مادۀ13) معاونت حقوقی می‌تواند علاوه بر درخواست، در هریک از بخش‌های مختلف سازمان جهت جمع‌آوری دلایل، مدارک و گزارش‌ها، در جریان تحقیقات حضور یافته و نظارت نماید.

مادۀ14) هرگاه در جریان تحقیقات اولیه دلایل کافی بر وجود اتهام علیه متهم موجود باشد، معاونت حقوقی فوراً نسبت به طرح شکایت اقدام و علاوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت‌به جلوگیری از گسترش جرم یا ادامۀ عملیات مجرمانه ضمن طرح تقاضای لازم از مرجع قضایی راساً دستورات را به بخشهای دیگر سازمان اعلام خواهد کرد.

مادۀ15) درصورتی که در جریان تحقیقات اولیه معلوم شود متهم مرتکب جرایم دیگری نیز شده که مرتبط با حوزۀ بازار سرمایه نیست، معاونت حقوقی مراتب را فوراً با مدارک و مستندات مربوط به مقام قضایی ذی‌صلاح اعلام خواهد کرد.

مادۀ 16) پس از ارسال پرونده به دادسرا چنانچه معاونت حقوقی با مواردی از قبیل: اطلاعات و مدارک جدید مواجه گردد که نیاز به دستور قضایی دیگری باشد، مورد تا کسب نظر مقام قضایی پیگیری خواهد شد.

مادۀ 17) مستندات و مدارک مورد نظر مادۀ 52 قانون عبارتند از:

الف – گزارش نظارتی، عملیاتی و مالی از یک معاملۀ خاص.

ب – گزارش مبتنی بر بانکهای اطلاعاتی سامانه معاملاتی.

ج – گزارش فعالیت اشخاص در بازار و تحلیل اثرات القایی آن بر بازار.

د – گزارش اتکای عملیات بازار بر اطلاعات نهانی.

هـ - گزارش بازسازی شده بازار در زمان وقوع جرم بر اساس اطلاعات آرشیو در سامانه معاملات.

و – گزارش از اطلاعات تهیه شده از سیستم‌های ثبت الکترونیکی سفارشات.

ز – گزارش از کمیت و کیفیت افشای الکترونیکی اطلاعات.

ح- کلیۀ اسناد و مدارک کاغذی و الکترونیکی که مستند گزارش‌های مزبور قرار می‌گیرد.

ط- سایر مدارک، دلایل، قرائن و امارات.

مادۀ18) معاونت حقوقی وفق مادۀ 52 قانون و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 پس از طرح شکایات و دعاوی تا حصول نتیجۀ نهایی کلیۀ اقدامات لازم از قبیل: پیگیری دعوی مطروحه، دفاع در برابر ادعای متهم، اعتراض به آراء صادره، تجدید نظر و فرجام‌خواهی از آنها و تقاضای صدور اجرائیه را انجام خواهد داد‌.

این دستورالعمل شامل 18 ماده و 2 تبصره در تاریخ 86/6/12 به تصویب کمیسیون مشترک نمایندگان محترم قوۀ قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. و مقرر گردید که جهت تصویب و اجرا به هیات مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع شود.

اعـضـاء کـمیسـیون

1- دکتر علی صالح‌آبادی 2- دکتر عبدالصمد خرم‌آبادی

(ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار) (دادیار دادسرای دیوان عالی کشور)

3- حسین فهیمی 4- دکتر جواد طهماسبی

(عضو هیات مدیره و معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار) (مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌ها)

5- دکتر احمد احمدپور کاسگری 6- حسین اکبری قرینی

(عضو هیات مدیره و معاونت اجرایی و توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار) (دادیار دادسرای دیوان عالی کشور)

اطلاعات مرتبط
دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

کد: 500598

زمان انتشار: سه شنبه 19 آذر 1392 01:00 ق.ظ

منبع: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

تعداد نمایش: 554

چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.