بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/05/16 - 21:15:51
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
اسید ترفتالیک
سلف 260 420 260 21,605,780 83,099 چهارشنبه 8 مرداد 1399 2467/0000 3/06
منو اتیلن گلایکول
نقدی 700 625 600 38,480,400 64,134 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -4360/0000 -6/37
دی اتیلن گلایکول
نقدی 300 100 100 5,345,900 53,459 چهارشنبه 8 مرداد 1399 733/0000 1/39
سود کاستیک
نقدی 13,000 9,025 9,025 128,958,225 14,289 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -84/0000 -0/58
دی اتیل هگزانول
نقدی 1,320 1,320 1,320 155,191,080 117,569 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -686/0000 -0/58
منومر وینیل استات
نقدی 506 385 385 44,275,000 115,000 چهارشنبه 8 مرداد 1399 0/0000 0
منو اتیلن گلایکول
نقدی 704 1,628 704 51,501,780 73,156 چهارشنبه 8 مرداد 1399 4466/0000 6/5
دی اتیلن گلایکول
نقدی 154 352 154 8,772,236 56,963 چهارشنبه 8 مرداد 1399 2387/0000 4/37
دی اتانول آمین
سلف 176 198 176 25,219,524 143,293 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -656/0000 -0/46
اوره گرانول
نقدی 2,500 3,125 2,500 82,709,075 33,084 چهارشنبه 8 مرداد 1399 860/0000 2/67
استایرن منومر
نقدی 7,512 8,448 6,984 749,872,080 107,370 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -151/0000 -0/14
منو اتیلن گلایکول
نقدی 506 880 506 34,075,734 67,343 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -1614/0000 -2/34
دی اتیلن گلایکول
نقدی 198 242 198 10,662,322 53,850 چهارشنبه 8 مرداد 1399 1124/0000 2/13
منو اتیلن گلایکول
نقدی 700 825 700 45,331,450 64,759 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -6264/0000 -8/82
اوره گرانول
نقدی 2,300 220 220 7,026,140 31,937 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -187/0000 -0/58
دی اتیلن گلایکول
نقدی 300 150 25 1,336,475 53,459 چهارشنبه 8 مرداد 1399 733/0000 1/39
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,200 1,025 1,025 200,147,650 195,266 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -1147/0000 -0/58
کریستال ملامین
سلف 350 545 350 70,845,320 202,415 چهارشنبه 8 مرداد 1399 4165/0000 2/1
بنزن
سلف 1,500 1,700 200 16,181,200 80,906 چهارشنبه 8 مرداد 1399
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 400 280 280 74,673,200 266,690 چهارشنبه 8 مرداد 1399 18512/0000 7/46
زایلین مخلوط
سلف 1,000 280 280 20,648,320 73,744 چهارشنبه 8 مرداد 1399 86/0000 0/12
ایزوبوتانول
نقدی 308 238 175 18,618,250 106,390 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 32557/0000 44/1
ارتوزایلن
نقدی 2,000 280 280 24,336,760 86,917 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -1626/0000 -1/84
آروماتیک سنگین
سلف 500 20 20 1,638,840 81,942 چهارشنبه 8 مرداد 1399
الکیل بنزن خطی
نقدی 800 800 800 156,212,800 195,266 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -1147/0000 -0/58
اسید استیک
نقدی 1,012 943 943 56,383,856 59,792 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -3457/0000 -5/47
بنزن
نقدی 1,000 300 300 24,271,800 80,906 چهارشنبه 8 مرداد 1399 320/0000 0/4
کریستال ملامین
سلف 70 120 70 13,683,190 195,474 چهارشنبه 8 مرداد 1399 2645/0000 1/37
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1
نقدی 408 1,032 408 59,818,536 146,614 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -5651/0000 -3/71
اوره گرانوله - OFF درجه1
نقدی 90 20 20 511,000 25,550 یکشنبه 2 تیر 1398 8249/0000 47/68
اوره گرانوله - OFF درجه 2
نقدی 50 120 50 1,179,950 23,599 یکشنبه 2 تیر 1398 8461/0000 55/89
اوره گرانوله - OFF درجه 3
نقدی 10 20 10 147,910 14,791 یکشنبه 25 فروردین 1398 8352/0000 129/71
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 80 440 80 12,604,920 157,562 چهارشنبه 8 مرداد 1399 12443/0000 8/57
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3
سلف 10 30 10 1,085,590 108,559 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -22000/0000 -16/85
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1
سلف 100 510 100 15,555,500 155,555 چهارشنبه 8 مرداد 1399 3454/0000 2/27
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 3
سلف 10 30 10 1,005,590 100,559 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -19000/0000 -15/89
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1
نقدی 19 38 19 2,581,910 135,890 چهارشنبه 8 مرداد 1399 881/0000 0/65
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2
نقدی 55 253 55 7,386,885 134,307 چهارشنبه 25 تیر 1399 -1513/0000 -1/11
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1
نقدی 11 33 11 1,574,573 143,143 چهارشنبه 8 مرداد 1399 4474/0000 3/23
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1
نقدی 4 4 4 583,944 145,986 چهارشنبه 8 مرداد 1399
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2
نقدی 6 6 6 699,420 116,570 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -18783/0000 -13/88
نرمال پارافین
نقدی 500 100 100 11,130,100 111,301 چهارشنبه 8 مرداد 1399
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1
نقدی 220 418 220 33,656,986 152,986 چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 53607/0000 53/94
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1
نقدی 110 418 110 15,331,250 139,375 چهارشنبه 1 مرداد 1399 -204/0000 -0/15
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1
نقدی 330 154 154 18,502,022 120,143 چهارشنبه 25 تیر 1399 -15532/0000 -11/45
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1
نقدی 180 180 180 24,048,000 133,600 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 39071/0000 41/33
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/002 0/001 13,609,999 13,609,999 چهارشنبه 8 مرداد 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/002 0/001 13,590,000 13,590,000 چهارشنبه 8 مرداد 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 13,590,000 13,590,000 چهارشنبه 8 مرداد 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 13,590,000 13,590,000 چهارشنبه 8 مرداد 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 13,590,000 13,590,000 چهارشنبه 8 مرداد 1399
شمش روی 99.97
نقدی 140 280 140 69,372,660 495,519 یکشنبه 5 مرداد 1399 11206/0000 2/31
شمش روی 99.97
نقدی 100 120 100 42,994,500 429,945 دوشنبه 6 مرداد 1399 -62232/0000 -12/64
سبد میلگرد 14 تا 25
نقدی 1,012 1,562 1,012 83,729,668 82,737 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -7762/0000 -8/58
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,650 2,816 1,650 138,852,890 84,153 چهارشنبه 1 مرداد 1399 8494/0000 11/23
سبد میلگرد 14 تا 25
سلف 836 1,056 836 67,450,130 80,682 شنبه 3 خرداد 1399 20989/0000 35/16
سبد میلگرد 14 تا 25
نقدی 1,320 2,222 1,320 111,294,700 84,314 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -7134/0000 -7/8
تیرآهن 14 تا 18
سلف 4,400 9,394 4,400 403,199,060 91,636 چهارشنبه 8 مرداد 1399 5286/0000 6/12
سبد تیرآهن مخلوط
سلف 220 1,100 220 23,510,542 106,866
سبد میلگرد مخلوط
سلف 4,400 7,810 4,400 354,934,382 80,667 چهارشنبه 8 مرداد 1399 730/0000 0/91
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,100 1,760 1,100 91,715,140 83,377 چهارشنبه 25 تیر 1399 -8459/0000 -9/21
شمش روی 99.98
نقدی 60 240 60 29,911,140 498,519 دوشنبه 16 تیر 1399 123260/0000 32/85
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,012 3,256 1,012 86,672,938 85,645 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -4171/0000 -4/64
سبد میلگرد 28تا14-A3
سلف 10,032 15,510 10,032 861,889,600 85,914 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -6005/0000 -6/53
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,518 3,344 1,518 127,990,258 84,315 سه شنبه 3 مهر 1397 46491/0000 122/91
سبد میلگرد مخلوط
سلف 3,300 4,004 3,300 275,419,694 83,461 چهارشنبه 8 مرداد 1399 -7442/0000 -8/19
شمش روی 99.97
نقدی 70 180 70 34,011,870 485,884 یکشنبه 5 مرداد 1399 22725/0000 4/91
تیرآهن 14
نقدی 880 1,210 880 75,925,520 86,279 چهارشنبه 25 تیر 1399 -14914/0000 -14/74
سبد میلگرد مخلوط
سلف 3,300 4,576 3,300 275,769,780 83,567 چهارشنبه 25 تیر 1399
سبد میلگرد 14 تا 25
سلف 1,408 1,782 1,408 117,753,768 83,632 چهارشنبه 25 تیر 1399 -10523/0000 -11/18
گوگرد گرانوله - صادراتی
نقدی ($) 10,000 10,000 0 0 چهارشنبه 8 مرداد 1399
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 200 200
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 200 200 چهارشنبه 1 مرداد 1399 7190/0000 15
قیر MC30 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 شنبه 4 مرداد 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 2,700 2,700 2,700 شنبه 11 مرداد 1399 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 4,000 4,000 4,000 یکشنبه 12 مرداد 1399 0/0000 0
روغن پایه SN150
نقدی 150 125 75 5,400,000 72,000 یکشنبه 29 تیر 1399 -21253/0000 -22/79
قیر 6070
نقدی 500 197 197 7,584,500 38,500 چهارشنبه 8 مرداد 1399
قیر PG7010
نقدی 100 50 50 1,947,500 38,950 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 22500/0000 136/78
قیر 6070
نقدی 500 491 491 18,903,500 38,500 دوشنبه 6 مرداد 1399 0/0000 0
قیر 4050
نقدی 100 48 48 1,905,600 39,700 شنبه 13 مرداد 1397 20187/0000 103/45
قیر امولسیون CRS1
نقدی 100 60 60 1,920,000 32,000 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 12000/0000 60
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 5,673,437,812  
آخرین بروز رسانی: 1399/05/16 - 21:15:51
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.