بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/08/04 - 21:15:51
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,500 3,500 1,500 205,559,500 137,040 سه شنبه 27 مهر 1400 3759/0000 2/82
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 14,600 10,000 1,337,712,000 133,771 سه شنبه 27 مهر 1400 3862/0000 2/97
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 420 1,880 420 58,231,580 138,647 سه شنبه 27 مهر 1400 11348/0000 8/91
شمش بلوم (150*150)3SP
نسیه 500 1,000 500 69,414,500 138,829 چهارشنبه 28 مهر 1400 5548/0000 4/16
شمش بلوم (150*150)5SP
نسیه 500 2,000 500 68,922,000 137,844 سه شنبه 20 مهر 1400 5376/0000 4/06
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 200 600 200 27,467,800 137,339 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 13,500 10,000 1,350,042,000 135,004 سه شنبه 27 مهر 1400 4256/0000 3/26
ورق گالوانیزه G
سلف 2,000 3,700 2,000 544,813,800 272,407 سه شنبه 27 مهر 1400 908/0000 0/33
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 10,000 25,200 10,000 1,355,990,000 135,599 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 3,500 1,000 133,159,000 133,159 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 15,000 10,000 1,341,997,000 134,200 سه شنبه 27 مهر 1400 3968/0000 3/05
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 15,000 25,500 15,000 2,057,192,000 137,146 سه شنبه 27 مهر 1400 3334/0000 2/49
شمش بلوم (150*150)4SP
نقدی 700 2,600 700 94,919,300 135,599 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 200 400 200 26,199,800 130,999 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (125*125)5SP
نقدی 200 400 200 27,275,600 136,378 سه شنبه 27 مهر 1400 6129/0000 4/71
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,000 7,200 2,000 277,498,000 138,749 سه شنبه 27 مهر 1400 6450/0000 4/88
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 5,000 12,000 5,000 657,950,000 131,590 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (125*125)5SP
نقدی 500 1,000 500 68,194,000 136,388 سه شنبه 20 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 800 2,800 800 106,839,700 133,550 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 500 2,500 500 68,901,500 137,803 دوشنبه 12 مهر 1400 6984/0000 5/34
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 500 1,500 500 68,160,000 136,320 سه شنبه 27 مهر 1400 4092/0000 3/09
شمش بلوم (150*150)4SP
نقدی 500 1,000 500 68,399,500 136,799 سه شنبه 20 مهر 1400
ورق سرد B
سلف 5,000 10,200 5,000 1,283,781,300 256,756 سه شنبه 27 مهر 1400
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,960 2,960 2,960 چهارشنبه 28 مهر 1400 3974/0000 4/81
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 12,000 5,000 شنبه 1 آبان 1400 -3700/0000 -3/34
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,000 14,500 3,000 شنبه 1 آبان 1400 2062/0000 1/69
قیر 200300 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 500 500 500 چهارشنبه 28 مهر 1400 3974/0000 4/81
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,000 28,800 5,000 شنبه 1 آبان 1400 5019/0000 4/86
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 1,500 1,500 1,500 سه شنبه 27 مهر 1400 3974/0000 4/81
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 5,700 5,700 5,700 شنبه 9 مرداد 1400 21936/0000 29/37
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 21,000 10,000 956,598,000 95,660 شنبه 24 مهر 1400 12290/0000 14/74
روغن پایه 180N
نقدی 300 325 300 59,924,425 199,748 سه شنبه 5 مرداد 1400 22305/0000 12/57
وکیوم باتوم
نقدی 20,000 46,500 20,000 2,168,617,000 108,431 دوشنبه 26 مهر 1400 12487/0000 13/01
روغن پایه SN150
نقدی 299 874 299 88,046,576 294,470 دوشنبه 19 مهر 1400 42506/0000 16/87
روغن پایه SN150
نقدی 312 130 104 20,488,000 197,000 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
لوب کات سنگین
نقدی 8,000 8,000 8,000 990,688,000 123,836 یکشنبه 25 مهر 1400 3347/0000 2/78
گوگرد گرانوله
نقدی 3,000 100 100 4,003,300 40,033 دوشنبه 26 مهر 1400 3823/0000 10/56
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 23,600 10,000 988,481,900 98,848 دوشنبه 26 مهر 1400 8763/0000 9/73
روغن پایه SN600
نقدی 234 104 104 21,995,688 211,497 دوشنبه 26 مهر 1400 -751/0000 -0/35
قیر 6070
نقدی 1,200 1,180 1,180 119,180,000 101,000 دوشنبه 26 مهر 1400 10312/0000 11/37
روغن پایه SN500
سلف 200 225 175 37,011,975 211,497 دوشنبه 26 مهر 1400 -751/0000 -0/35
لوب کات سبک
نقدی 3,000 3,000 3,000 381,198,000 127,066 یکشنبه 25 مهر 1400 3434/0000 2/78
روغن پایه SN500
نقدی 667 621 621 131,339,637 211,497 دوشنبه 26 مهر 1400 -14132/0000 -6/26
لوب کات سبک
نقدی 1,000 1,000 1,000 127,066,000 127,066 یکشنبه 25 مهر 1400 3434/0000 2/78
روغن پایه برایت استاک
نقدی 312 312 312 132,600,000 425,000 دوشنبه 26 مهر 1400 0/0000 0
قیر 6070
نقدی 1,000 1,575 1,000 96,066,000 96,066 سه شنبه 27 مهر 1400 6277/0000 6/99
روغن پایه SN500
نقدی 115 23 23 4,864,431 211,497 دوشنبه 26 مهر 1400 -1216/0000 -0/57
قیر 6070
نقدی 1,000 22 22 2,380,400 108,200 دوشنبه 26 مهر 1400 10200/0000 10/41
قیر PG6422
نقدی 1,200 1,000 1,000 101,000,000 101,000 دوشنبه 19 مهر 1400
تختال C
سلف 40,000 22,300 22,300 3,378,450,000 151,500 دوشنبه 12 مهر 1400 500/0000 0/33
تختال C
سلف 40,000 13,000 13,000 2,001,922,000 153,994 سه شنبه 27 مهر 1400 -1006/0000 -0/65
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 1,000 500 500 67,360,500 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 4704/0000 3/62
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 25,000 20,000 20,000 2,694,420,000 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 5001/0000 3/86
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 5,000 5,000 673,605,000 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 7570/0000 5/95
شمش بلوم (150*150)3SP
نقدی 1,000 500 500 67,360,500 134,721 سه شنبه 20 مهر 1400
مس مفتول
نسیه 460 20 20 48,856,740 2,442,837 دوشنبه 26 مهر 1400
ورق گالوانیزه G
سلف 4,000 50 50 13,196,450 263,929 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)3SP
سلف 1,000 500 500 67,360,500 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 2152/0000 1/62
ورق گالوانیزه G
نقدی 5,800 150 150 38,100,000 254,000 سه شنبه 27 مهر 1400
شمش بلوم(150*150)6SP
سلف 200 200 200 26,944,200 134,721 سه شنبه 20 مهر 1400
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 500 500 500 67,360,500 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 7702/0000 6/06
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,000 2,000 2,000 269,442,000 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 5304/0000 4/1
سبد شمش بلوم
نقدی 500 500 500 66,019,000 132,038 سه شنبه 11 خرداد 1400 4538/0000 3/56
ورق گرم C
نقدی 27,000 4,150 4,150 747,228,250 180,055 سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
شمش بلوم (150*150)3SP
سلف 1,000 500 500 67,360,500 134,721 سه شنبه 27 مهر 1400 2152/0000 1/62
شمش بلوم(150*150)6SP
سلف 800 800 800 107,776,800 134,721 سه شنبه 20 مهر 1400
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1
نقدی 400 1,590 400 180,809,100 452,023 سه شنبه 6 مهر 1400 73711/0000 19/48
ضایعات باطری
نقدی 3 3 3 10,800,000 3,600,000 سه شنبه 20 مهر 1400
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1
نقدی 6 12 6 2,393,994 398,999 سه شنبه 27 مهر 1400 6045/0000 1/54
شمش بلوم
سلف 1,000 1,000 1,000 129,900,000 129,900 سه شنبه 20 مهر 1400
ضایعات فلزی
نقدی 120 240 120 10,922,760 91,023 چهارشنبه 20 مرداد 1400
ضایعات فلزی
نقدی 60 180 60 9,026,880 150,448 چهارشنبه 20 مرداد 1400
ضایعات فلزی
نقدی 110 220 110 11,000,000 100,000 چهارشنبه 20 مرداد 1400
ضایعات فولادی
نقدی 300 600 300 35,699,700 118,999 سه شنبه 27 مهر 1400 -67814/0000 -36/3
شمش بلوم
سلف 6,000 6,000 6,000 1,083,300,000 180,550 سه شنبه 20 مهر 1400
نرمال پارافین
نقدی 200 20 20 4,779,600 238,980 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
ضایعات پلاستیکی
نقدی 100 100 100 11,000,000 110,000 سه شنبه 20 مهر 1400 -1729/0000 -1/55
شمش بلوم
سلف 3,000 3,000 3,000 541,650,000 180,550 سه شنبه 20 مهر 1400
ضایعات فولادی
نقدی 100 200 100 11,679,900 116,799 سه شنبه 27 مهر 1400 -70014/0000 -37/48
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 60 360 60 26,227,340 437,122 سه شنبه 20 مهر 1400 73512/0000 20/22
ضایعات فولادی
نقدی 10 10 0 0 سه شنبه 27 مهر 1400
پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S
سلف 308 308 308 80,856,160 262,520 سه شنبه 20 مهر 1400 14362/0000 5/79
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 362/880 362/880 362/880 148,472,352 409,150 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 806/400 524/160 524/160 206,390,096/64 393,754 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,400 1,325 625 240,907,500 385,452 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
نقدی 1,000 260 180 63,039,600 350,220 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
سلف 2,508 2,618 2,464 739,764,256 300,229 سه شنبه 27 مهر 1400 -1378/0000 -0/46
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
نقدی 555 430 430 219,444,050 510,335 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,400 750 550 211,998,600 385,452 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
نقدی 1,507 1,298 1,287 357,491,277 277,771 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
نقدی 154 132 132 48,023,712 363,816 سه شنبه 27 مهر 1400 0/0000 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
نقدی 1,008 1,176 1,008 356,782,272 353,951 سه شنبه 27 مهر 1400 731/0000 0/21
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510
نقدی 110 286 110 29,939,118 272,174 سه شنبه 27 مهر 1400 10624/0000 4/06
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
سلف 1,300 2,180 1,300 366,555,010 281,965 سه شنبه 27 مهر 1400 6448/0000 2/34
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 480 1,056 480 137,154,720 285,739 سه شنبه 27 مهر 1400 -4625/0000 -1/59
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
نقدی 2,500 2,740 2,500 707,900,350 283,160 سه شنبه 27 مهر 1400 -8756/0000 -3
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
نقدی 1,606 3,916 1,606 461,787,282 287,539 سه شنبه 27 مهر 1400 10145/0000 3/66
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
نقدی 2,310 4,400 2,310 643,773,075 278,690 سه شنبه 27 مهر 1400 10990/0000 4/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
سلف 1,012 1,716 1,012 338,675,304 334,659 سه شنبه 27 مهر 1400 23467/0000 7/54
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV
نقدی 240 504 240 66,031,368 275,131 سه شنبه 27 مهر 1400 17243/0000 6/69
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ
نقدی 120 600 120 39,068,808 325,573 سه شنبه 27 مهر 1400 16422/0000 5/31
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
نقدی 240 336 240 63,615,888 265,066 سه شنبه 27 مهر 1400 7178/0000 2/78
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040
نقدی 240 432 240 62,809,368 261,706 سه شنبه 27 مهر 1400 8264/0000 3/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
نقدی 1,536 2,472 1,536 428,522,616 278,986 سه شنبه 27 مهر 1400 11520/0000 4/31
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 1,100 2,020 1,100 362,304,680 329,368 سه شنبه 27 مهر 1400 1211/0000 0/37
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
سلف 1,518 2,618 1,518 505,893,014 333,263 سه شنبه 27 مهر 1400 -1624/0000 -0/48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
سلف 1,210 2,046 1,210 334,772,262 276,671 سه شنبه 27 مهر 1400 8233/0000 3/07
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
نقدی 500 1,080 500 140,958,760 281,918 سه شنبه 27 مهر 1400 -8018/0000 -2/77
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460
نقدی 110 198 110 31,320,476 284,732 سه شنبه 27 مهر 1400 -11157/0000 -3/77
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
سلف 130 260 130 74,473,290 572,871 سه شنبه 27 مهر 1400 -1190/0000 -0/21
الکیل بنزن سنگین
نقدی 100 175 100 23,103,400 231,034 سه شنبه 20 مهر 1400 477/0000 0/21
پلی استایرن انبساطی 200
سلف 130 175 130 46,761,920 359,707 سه شنبه 27 مهر 1400 -29584/0000 -7/6
پلی استایرن انبساطی 300
نقدی 170 215 170 60,014,400 353,026 سه شنبه 27 مهر 1400 2608/0000 0/74
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641
سلف 1,518 1,958 1,518 471,682,486 310,726 سه شنبه 27 مهر 1400 -8821/0000 -2/76
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
نقدی 960 1,512 960 308,965,104 321,839 سه شنبه 27 مهر 1400 13800/0000 4/48
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
نقدی 141/120 372/960 141/120 66,259,347/84 469,525 سه شنبه 27 مهر 1400 60375/0000 14/76
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
سلف 2,508 3,652 2,508 876,395,322 349,440 سه شنبه 27 مهر 1400 40594/0000 13/14
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 1,210 2,794 1,210 338,556,724 279,799 سه شنبه 27 مهر 1400 19148/0000 7/35
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
نقدی 300 1,010 300 83,336,100 277,787 چهارشنبه 7 مهر 1400 35784/0000 14/79
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
سلف 3,014 4,004 3,014 963,400,526 319,642 سه شنبه 27 مهر 1400 -20691/0000 -6/08
پلی اتیلن سبک خطی 235F6
سلف 990 1,353 990 313,475,932 316,642 سه شنبه 27 مهر 1400 5269/0000 1/69
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
سلف 1,000 1,300 1,000 374,820,520 374,821 سه شنبه 27 مهر 1400 -16689/0000 -4/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
سلف 3,410 5,302 3,410 1,136,044,382 333,151 سه شنبه 27 مهر 1400 3901/0000 1/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
نقدی 1,100 1,430 1,100 391,419,270 355,836 سه شنبه 27 مهر 1400 2616/0000 0/74
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
نقدی 504 936 504 141,126,720 280,013 سه شنبه 27 مهر 1400 2763/0000 1
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
نقدی 480 1,560 480 164,166,336 342,013 سه شنبه 27 مهر 1400 6970/0000 2/08
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645
سلف 66 352 66 21,948,894 332,559 دوشنبه 12 مهر 1400 59093/0000 21/61
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
سلف 1,100 1,848 1,100 385,400,862 350,364 سه شنبه 27 مهر 1400 25224/0000 7/76
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110
نقدی 1,408 2,904 1,408 398,031,766 282,693 سه شنبه 27 مهر 1400 13814/0000 5/14
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B
سلف 1,200 1,380 1,200 361,919,540 301,600 سه شنبه 27 مهر 1400 -8730/0000 -2/81
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119
نقدی 1,320 1,562 1,320 467,158,890 353,908 سه شنبه 27 مهر 1400 688/0000 0/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
نقدی 110 220 110 55,375,672 503,415 سه شنبه 27 مهر 1400 29125/0000 6/14
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 45,120,210,804/48  
آخرین بروز رسانی: 1400/08/04 - 21:15:51
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.