بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1399/03/09 - 15:30:40
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
شمش آلیاژ AS9U3GS
نقدی 100 100 0 0 دوشنبه 26 اسفند 1398
شمش آلیاژ 380/3
نقدی 420 420 0 0 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
شمش آلیاژ AS5U3GR
نقدی 400 400 0 0 دوشنبه 26 اسفند 1398
شمش آلیاژ AS7U3G
نقدی 160 160 0 0 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
شمش آلیاژ ADC12
نقدی 220 220 0 0 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
شمش آلیاژ ADC17
نقدی 200 200 0 0 شنبه 25 اسفند 1397
مس کاتد
نقدی 155 155 155 122,826,960 792,432 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 56434 7/67
شمش روی 99.98
نقدی 100 100 100 29,857,400 298,574 شنبه 3 خرداد 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 41,000 10,000 566,660,000 56,666 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 9131 19/21
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,000 5,500 2,000 115,365,500 57,683 یکشنبه 20 بهمن 1398 6654 13/04
شمش روی 99.97
نقدی 120 120 120 35,828,880 298,574 دوشنبه 14 بهمن 1398
ورق گالوانیزه G
سلف (مچینگ) 6,545 6,545 6,545 660,383,955 100,899 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 0 0
ورق قلع اندود
سلف (مچینگ) 5,600 5,600 5,600 730,548,000 130,455 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 0 0
ورق گرم B
سلف 180,070 235,840 180,070 11,719,038,540 65,080 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
ورق گرم C
سلف 70,070 132,550 70,070 4,942,426,830 70,536 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
مس مفتول
نسیه 370 20 20 16,446,120 822,306 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 57998 7/59
شمش روی99.95
نقدی 180 280 180 53,745,620 298,587 دوشنبه 17 مهر 1396 164587 122/83
سبد شمش بلوم
سلف 2,085 14,595 2,085 117,988,065 56,589 یکشنبه 24 فروردین 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 15,000 49,000 15,000 873,575,000 58,238 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 6205 11/93
مس مفتول
نسیه 1,000 65 65 53,449,890 822,306 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 57998 7/59
شمش بلوم (150*150)5SP
نسیه 6,000 32,000 6,000 354,584,000 59,097 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 7356 14/22
شمش روی 99.98
نقدی 140 100 100 29,857,400 298,574 چهارشنبه 29 آبان 1398
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 60,000 133,000 60,000 3,570,332,000 59,506 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 10,000 29,000 10,000 583,240,000 58,324 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 6947 13/52
مس کاتد
نقدی 50 50 50 39,621,600 792,432 دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 90408 12/88
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 20,000 56,000 20,000 1,178,726,000 58,936 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 6748 12/93
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 10,000 29,000 10,000 582,453,000 58,245 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 8054 16/05
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 43,500 10,000 591,260,000 59,126 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 8371 16/49
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 2,016 4,176 2,016 239,933,880 119,015 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 13849 13/17
پلی پروپیلن نساجی HP550J
سلف 480 888 480 56,629,728 117,979 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 12813 12/18
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 1,488 1,488 1,488 173,841,552 116,829 دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 3545 3/13
پلی پروپیلن نساجی HP564S
نقدی 504 288 264 31,734,120 120,205 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
نقدی 440 1,012 440 63,537,474 144,403 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 20167 16/23
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
نقدی 110 154 110 14,544,530 132,223 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 7987 6/43
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
نقدی 440 1,496 440 67,283,370 152,917 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 24503 19/08
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
نقدی 330 660 330 48,339,918 146,485 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 18758 14/69
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
نقدی 220 132 110 15,454,670 140,497 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 7532 5/66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
نقدی 220 220 220 31,627,420 143,761 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
پلی پروپیلن نساجی SF060
نقدی 720 1,540 720 86,940,780 120,751 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 13846 12/95
پلی پروپیلن نساجی PYI250
نقدی 220 700 220 26,611,880 120,963 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 14890 14/04
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C
نقدی 160 320 160 22,750,500 142,191 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 17955 14/45
پلی پروپیلن فیلم RP120L
نقدی 220 286 176 28,786,560 163,560 دوشنبه 9 دی 1398
منو اتیلن گلایکول
نقدی 400 400 400 19,213,200 48,033 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 2575 5/66
دی اتیلن گلایکول
نقدی 200 375 200 10,632,875 53,164 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 618 1/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
نقدی 330 440 330 46,855,050 141,985 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 5086 3/72
استایرن منومر
نقدی 7,512 7,032 7,032 556,646,088 79,159 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 4210 5/62
منو اتیلن گلایکول
نقدی 264 286 264 12,700,534 48,108 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 2335 5/1
دی اتیلن گلایکول
نقدی 176 374 176 9,314,272 52,922 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 -1087 -2/01
اوره گرانول
نقدی 2,800 40 40 963,360 24,084 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 1291 5/66
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 399 1,386 399 51,033,255 127,903 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 22737 21/62
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 210 441 210 25,882,290 123,249 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 18083 17/19
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 252 651 252 30,449,874 120,833 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 15667 14/9
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 609 1,260 609 71,148,861 116,829 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 6264 5/67
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نقدی 105 189 105 13,563,795 129,179 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 15284 13/42
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 168 315 168 24,875,004 148,066 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 23830 19/18
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 315 903 315 49,346,262 156,655 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 32185 25/86
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 105 147 105 14,230,650 135,530 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 7266 5/66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 154 484 154 22,629,794 146,947 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 22711 18/28
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L
نقدی 88 88 66 8,664,018 131,273 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
نقدی 504 63 63 6,875,757 109,139 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 5851 5/66
منو اتیلن گلایکول
نقدی 300 475 300 14,802,500 49,342 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 6628 15/52
دی اتیلن گلایکول
نقدی 150 325 150 7,427,525 49,517 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 7859 18/87
اوره گرانول
نقدی 2,500 1,900 1,900 45,759,600 24,084 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 -1776 -6/87
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 110 110 110 14,908,300 135,530 سه شنبه 6 شهریور 1397 72675 115/62
الکیل بنزن خطی
نقدی 2,000 1,150 1,150 165,633,350 144,029 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 7722 5/67
بنزن
سلف 500 500 500 33,087,000 66,174 شنبه 3 خرداد 1399 342 0/52
زایلین مخلوط
سلف 1,000 980 980 55,821,780 56,961 شنبه 3 خرداد 1399 1203 2/16
کریستال ملامین
نقدی 280 405 280 52,159,010 186,282 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 3055 1/67
اسید استیک
نقدی 1,311 1,242 1,242 64,562,886 51,983 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 699 1/36
دی اتیل هگزانول
نقدی 1,320 1,320 1,320 133,169,520 100,886 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 999 1
منومر وینیل استات
نقدی 704 308 308 30,492,000 99,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 0 0
وکیوم باتوم
نقدی 42,000 42,000 42,000 839,958,000 19,999 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 1365 7/33
لوب کات سبک
نقدی 2,000 2,000 0 0 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399
وکیوم باتوم
نقدی 4,000 27,600 4,000 78,508,300 19,627 شنبه 6 اردیبهشت 1399 6407 48/46
لوب کات سنگین
نقدی 8,000 8,000 8,000 199,776,000 24,972 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 4100 19/64
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 45,275 10,000 221,923,725 22,192 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 4079 22/52
لوب کات سبک
نقدی 6,000 6,000 6,000 153,744,000 25,624 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 4208 19/65
وکیوم باتوم
نقدی 15,000 66,920 15,000 345,586,000 23,039 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 6115 36/13
سلاپس واکس
نقدی 3,000 2,000 2,000 39,642,000 19,821 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 2979 17/69
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 183,000,000 15,250 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2863 -15/81
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 182,400,000 15,200 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2913 -16/08
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 182,868,000 15,239 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2874 -15/87
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
وکیوم باتوم
سلف 12,000 12,000 12,000 181,908,000 15,159 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 -2954 -16/31
گوگرد گرانوله
نقدی 2,000 580 430 2,491,420 5,794 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 428 7/98
لوب کات سبک
نقدی 3,000 3,000 3,000 75,363,000 25,121 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 4125 19/65
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 50 180 50 4,953,830 99,077 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 8489 9/37
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1
سلف 100 330 100 10,181,340 101,813 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 11225 12/39
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3
سلف 30 90 30 2,083,870 69,462 سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 7403 11/93
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2
سلف 80 80 80 5,541,680 69,271 سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 337 0/49
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3
نقدی 40 80 40 2,803,080 70,077 سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 27236 63/57
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1
نقدی 43 129 43 5,313,510 123,570 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
پلی پروپیلن شیمیایی OFF -ZB440L درجه 1
نقدی 126 84 42 4,962,132 118,146 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
رب گوجه فرنگی
نقدی 64 64 64 4,403,200 68,800 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX3130UV درجه 1
نقدی 40 20 20 2,587,700 129,385 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP564S درجه 1
نقدی 80 60 40 4,327,400 108,185 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 8,615,000 8,615,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 8,615,000 8,615,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 8,615,000 8,615,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 8,615,000 8,615,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 8,615,000 8,615,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0/001 8,635,000 8,635,000 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 999
نقدی 0/001 0/001 0 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 43,084,715/22 8,615,220 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 43,084,715/22 8,615,220 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 43,093,330/44 8,615,220 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 43,084,715/22 8,615,220 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 43,084,715/22 8,615,220 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
شمش طلا 998
نقدی 0/005 0/005 0/005 43,084,715/22 8,615,220 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 شنبه 13 اردیبهشت 1399 2177 14/05
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 شنبه 13 اردیبهشت 1399 2119 13/67
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 شنبه 13 اردیبهشت 1399 2546 16/43
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 شنبه 13 اردیبهشت 1399 2169 13/99
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 5,000 5,000 5,000 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 -472 -1/71
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 400 300 300 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 7280 41/97
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 600 600 0 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 400 300 300 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 7280 41/97
قیر MC70 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 250 250 250 سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 4220 20
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 370 370 370 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 7940 41/97
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 60 60 60 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 7280 41/97
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 150 150 150 سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 3212 15
منو اتیلن گلایکول
نقدی 605 1,221 605 31,608,599 52,246 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 1754 3/47
سود کاستیک
نقدی 13,000 7,400 7,400 99,182,200 13,403 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 719 5/67
دی اتیلن گلایکول
نقدی 143 253 143 7,038,163 49,218 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 -7577 -13/34
دی اتانول آمین
نقدی 176 77 66 7,820,142 118,487 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 1154 0/98
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,100 2,640 1,100 137,768,280 125,244 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 19988 18/99
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 600 1,040 600 73,180,980 121,968 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 16802 15/98
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R
نقدی 100 520 100 16,080,900 160,809 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 23620 17/22
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI)
سلف 400 240 240 43,813,200 182,555 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 9787 5/66
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E
نقدی 108/75 500/25 108/75 18,135,041/25 166,759 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 41160 32/77
ارتوزایلن
نقدی 3,000 2,220 1,620 140,667,840 86,832 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 4655 5/66
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 217/5 630/75 217/5 26,542,395 122,034 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 15891 14/97
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
نقدی 108/75 717/75 108/75 13,408,331/25 123,295 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 17701 16/76
پلی پروپیلن فیلم RG1104K
نقدی 391/5 804/75 391/5 45,738,553/5 116,829 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 6264 5/67
آروماتیک سنگین
سلف 500 100 80 3,562,240 44,528 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
اسید ترفتالیک
سلف 260 580 260 20,873,860 80,284 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 9613 13/6
کریستال ملامین
سلف 70 90 70 11,723,850 167,484 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 -18621 -10/01
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 770 2,420 770 95,795,392 124,410 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 19244 18/3
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 506 550 506 56,480,820 111,622 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 6456 6/14
پلی پروپیلن نساجی Z30S
سلف 1,100 2,266 1,100 135,215,344 122,923 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 17757 16/88
پلی پروپیلن نساجی Z30G
نقدی 352 462 352 39,461,400 112,106 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 6940 6/6
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
نقدی 176 616 176 28,603,696 162,521 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 38204 30/73
الکیل بنزن خطی
نقدی 1,500 825 825 118,823,925 144,029 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 7722 5/67
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 34,776,605,797/54  
آخرین بروز رسانی: 1399/03/09 - 15:30:40
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.