بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1400/01/30 - 21:00:10
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
ورق گرم HR
سلف 120,010 176,330 120,010 23,211,895,190 193,416 دوشنبه 16 فروردین 1400 12521/0000 6/92
ورق سرد B
سلف 15,000 16,600 15,000 3,388,437,500 225,896 دوشنبه 16 فروردین 1400 19920/0000 9/67
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 495 495 495 یکشنبه 29 فروردین 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,490 1,490 1,490 شنبه 21 فروردین 1400 0/0000 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,490 1,490 1,490 دوشنبه 23 فروردین 1400 0/0000 0
روغن پایه 180N - صادراتی
نقدی ($) 1,000 1,200 1,000 160,974,582 161,094,088 دوشنبه 23 فروردین 1400 7/0000 1/05
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 12,000 10,580 10,580 یکشنبه 22 فروردین 1400 -2400/0000 -3/61
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 12,000 5,000 5,000 چهارشنبه 25 فروردین 1400
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 10,000 12,000 10,000 یکشنبه 22 فروردین 1400 -2910/0000 -3/64
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 چهارشنبه 25 فروردین 1400 0/0000 0
قیر MC70 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 200 200 200 یکشنبه 30 مهر 1396 69405/0000 11664/71
الکیل بنزن خطی - صادراتی
نسیه($) 1,800 1,800 1,800 675,447,912 375,248,840 دوشنبه 16 فروردین 1400 110/0000 7/53
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 3,500 3,500 3,500 دوشنبه 23 فروردین 1400
الکیل بنزن سنگین - صادراتی
نسیه($) 600 400 400 84,132,224 210,330,560 سه شنبه 26 اسفند 1399 82/0000 10/28
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,000 1,000 1,000 دوشنبه 23 فروردین 1400
قیر 6070 - صادراتی
نسیه (صادراتی - ریالی) 2,200 2,200 2,200 سه شنبه 14 بهمن 1399 901/0000 1/28
روغن پایه SN500
نقدی 100 125 100 24,183,350 241,834 دوشنبه 23 فروردین 1400
روغن پایه 180N
نقدی 800 1,100 800 119,994,750 149,993 دوشنبه 23 فروردین 1400 -147/0000 -0/1
قیر 6070
نقدی 300 50 50 3,255,000 65,100 شنبه 21 فروردین 1400 0/0000 0
وکیوم باتوم
نقدی 35,000 32,000 32,000 2,187,744,000 68,367 یکشنبه 29 فروردین 1400 0/0000 0
روغن پایه SN500
نقدی 667 437 437 105,675,777 241,821 دوشنبه 23 فروردین 1400 13992/0000 6/14
قیر 6070
نسیه 1,600 1,212 1,212 82,416,000 68,000 یکشنبه 29 فروردین 1400 -657/0000 -0/96
قیر MC250
نسیه 100 100 100 8,000,000 80,000 سه شنبه 19 اسفند 1399 -4000/0000 -4/76
قیر PG7610
نسیه 100 25 25 1,711,250 68,450 شنبه 28 فروردین 1400
روغن پایه برایت استاک
نقدی 130 390 130 51,301,588 394,628 دوشنبه 18 اسفند 1399 77729/0000 24/53
وکیوم باتوم
نقدی 3,000 15,300 3,000 194,397,000 64,799 سه شنبه 24 فروردین 1400 3517/0000 5/74
پروفیل آلومینیوم
نقدی 40 5 5 3,626,210 725,242 دوشنبه 23 فروردین 1400
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 1,608 2,832 1,608 690,865,296 429,643 دوشنبه 23 فروردین 1400 10208/0000 2/43
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 840 528 480 202,690,080 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 600 648 600 253,390,224 422,317 دوشنبه 23 فروردین 1400 6598/0000 1/59
پلی پروپیلن فیلم RP120L
نقدی 110 110 110 63,890,200 580,820 دوشنبه 23 فروردین 1400 9013/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
نقدی 550 440 396 179,570,556 453,461 دوشنبه 23 فروردین 1400 6195/0000 1/39
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
نقدی 110 572 110 55,944,108 508,583 دوشنبه 23 فروردین 1400 35016/0000 7/39
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
نقدی 550 616 550 252,787,590 459,614 دوشنبه 23 فروردین 1400 8829/0000 1/96
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
نقدی 110 44 44 20,203,524 459,171 دوشنبه 23 فروردین 1400 7124/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
نقدی 110 352 110 52,941,042 481,282 دوشنبه 23 فروردین 1400 28370/0000 6/26
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
نقدی 220 110 110 52,006,900 472,790 دوشنبه 23 فروردین 1400 7336/0000 1/58
پلی وینیل کلراید S57
نقدی 500 60 60 21,222,540 353,709 دوشنبه 23 فروردین 1400
پلی وینیل کلراید S70
نقدی 500 140 140 50,907,640 363,626 دوشنبه 23 فروردین 1400 -11008/0000 -2/94
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 2,508 3,828 2,508 847,201,916 337,800 دوشنبه 23 فروردین 1400 -3737/0000 -1/09
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,100 220 180 76,008,780 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی وینیل کلراید S65
سلف 1,000 1,320 1,000 334,025,780 334,026 دوشنبه 23 فروردین 1400 -10900/0000 -3/16
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 2,000 80 80 33,781,680 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 1,001 1,804 1,001 338,622,229 338,284 دوشنبه 23 فروردین 1400 -4538/0000 -1/32
پلی پروپیلن RP270G
نقدی 460 300 300 138,015,000 460,050 دوشنبه 23 فروردین 1400
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 2,500 3,180 2,500 839,856,500 335,943 دوشنبه 23 فروردین 1400 -4633/0000 -1/36
پلی وینیل کلراید E6834
نقدی 451 330 330 134,602,050 407,885 دوشنبه 23 فروردین 1400 -12177/0000 -2/9
پلی وینیل کلراید S60
سلف 1,496 1,364 1,342 465,804,174 347,097 سه شنبه 10 فروردین 1400 -17901/0000 -4/9
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 800 860 800 265,871,840 332,340 دوشنبه 23 فروردین 1400 -12586/0000 -3/65
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 990 1,980 990 426,883,732 431,196 دوشنبه 23 فروردین 1400 12332/0000 2/94
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 330 440 330 139,671,026 423,246 دوشنبه 23 فروردین 1400 7527/0000 1/81
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 2,508 682 594 250,828,974 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن نساجی HP565S
نقدی 2,002 2,002 2,002 897,646,750 448,375 دوشنبه 23 فروردین 1400 6957/0000 1/58
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 352 220 198 83,609,658 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 308 308 308 135,576,056 440,182 دوشنبه 23 فروردین 1400
پلی پروپیلن نساجی SF060
نقدی 800 1,100 800 342,810,280 428,513 دوشنبه 23 فروردین 1400 8103/0000 1/93
پلی پروپیلن نساجی PYI250
نقدی 220 80 60 25,336,260 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نقدی 105 21 21 9,167,508 436,548 دوشنبه 23 فروردین 1400 6774/0000 1/58
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 420 231 189 79,809,219 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 420 294 294 124,147,674 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 5963/0000 1/43
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 315 84 84 35,470,764 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 315 1,197 315 172,972,086 549,118 دوشنبه 23 فروردین 1400 20689/0000 3/92
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
نقدی 783 783 761/250 321,453,798/75 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 4839/0000 1/16
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 189 105 84 38,644,200 460,050 دوشنبه 23 فروردین 1400 7138/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 315 672 315 169,941,009 539,495 دوشنبه 23 فروردین 1400 13419/0000 2/55
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L
نقدی 63 42 42 19,617,318 467,079 دوشنبه 23 فروردین 1400 7248/0000 1/58
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 609 543/750 543/750 229,609,856/25 422,271 دوشنبه 23 فروردین 1400 6552/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 105 84 84 38,090,724 453,461 دوشنبه 23 فروردین 1400 7036/0000 1/58
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E
نقدی 261 761/250 261 143,698,487/25 550,569 دوشنبه 23 فروردین 1400 16542/0000 3/1
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 696 792 696 306,367,320 440,183 دوشنبه 23 فروردین 1400 6831/0000 1/58
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 840 462 252 110,925,864 440,182 دوشنبه 23 فروردین 1400 6830/0000 1/58
پلی پروپیلن فیلم RG1104K
نقدی 435 456/750 435 191,479,170 440,182 دوشنبه 23 فروردین 1400
پلی پروپیلن نساجی (پودر) ZH552R
نقدی 35 14 0 0 دوشنبه 11 اسفند 1399
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 39,967,159,716/25  
آخرین بروز رسانی: 1400/01/30 - 21:00:10
چشم انداز بورس کالای ایران

 مرجع پایدار کشف قیمت و معاملات مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642013
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.