بورس کالای ایران، بازاری قانونمند، شفاف و مطمئن

اطلاعات قیمتی نماد های بازار فیزیکی

آخرین بروز رسانی: 1398/06/25 - 19:17:30
نام کالا نوع حجم عرضه تقاضا (تن) حجم (تن) ارزش معامله (هزارریال) قیمت پایانی آخرین معامله قبلی تغییر قیمت نسبت به معامله قبلی (ریال) درصد تغییر قیمت در تالار
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
نقدی 880 1,012 880 101,716,538 115,587 یکشنبه 17 شهریور 1398 -3736 -3/13
پلی پروپیلن نساجی HP510L
نقدی 456 840 456 46,966,056 102,996 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2117 -2/01
پلی پروپیلن نساجی 1102L
نقدی 105 210 105 10,593,345 100,889 دوشنبه 7 مرداد 1398 -12625 -11/12
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E
نقدی 440 528 440 52,301,238 118,866 یکشنبه 17 شهریور 1398 -17419 -12/78
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نقدی 420 483 420 42,362,334 100,863 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4250 -4/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نقدی 105 126 105 11,328,135 107,887 یکشنبه 17 شهریور 1398 -3731 -3/34
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نقدی 210 231 210 24,229,905 115,381 یکشنبه 17 شهریور 1398 -17283 -13/03
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نقدی 210 378 210 26,854,632 127,879 یکشنبه 17 شهریور 1398 -17737 -12/18
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 300 500 300 30,358,780 101,196 یکشنبه 17 شهریور 1398 -3917 -3/73
پلی پروپیلن نساجی SF060
نقدی 1,000 1,720 1,000 102,859,240 102,859 یکشنبه 17 شهریور 1398 -2254 -2/14
پلی پروپیلن نساجی C30S
نقدی 1,100 1,584 1,100 112,072,224 101,884 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -3229 -3/07
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F
نقدی 110 286 110 11,550,814 105,007 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -1107 -1/04
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 2,992 3,894 2,992 243,497,936 81,383 یکشنبه 17 شهریور 1398 -627 -0/76
پلی وینیل کلراید E6834
نقدی 132 242 132 11,527,956 87,333 شنبه 23 شهریور 1398 1841 2/15
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
نقدی 352 308 308 35,435,400 115,050 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4273 -3/58
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV
نقدی 330 110 110 13,628,780 123,898 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
نقدی 330 66 44 5,349,784 121,586 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4242 -3/37
پلی پروپیلن فیلم HP525J
نقدی 1,296 1,056 1,056 112,185,216 106,236 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی پروپیلن فیلم RP120L
نقدی 110 22 22 3,564,858 162,039 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی پروپیلن نساجی HP550J
نقدی 1,200 576 528 53,208,144 100,773 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4344 -4/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 720 624 528 53,208,144 100,773 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 860 860 760 61,501,480 80,923 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1087 -1/33
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
نقدی 420 399 378 38,092,194 100,773 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
سلف 525 336 210 21,162,330 100,773 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نقدی 420 588 357 35,975,961 100,773 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نقدی 210 63 42 4,232,466 100,773 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نقدی 903 336 336 35,695,296 106,236 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4440 -4/01
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نقدی 126 147 105 12,397,035 118,067 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4258 -3/48
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T
نقدی 105 63 63 7,412,832 117,664 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4261 -3/49
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L
نقدی 105 63 63 7,640,892 121,284 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4244 -3/38
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R
نقدی 93 93 93 9,090,750 97,750 دوشنبه 14 مرداد 1398
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 700 300 180 18,131,940 100,733 یکشنبه 17 شهریور 1398 -4380 -4/17
پلی پروپیلن پزشکی ARP801
نقدی 120 20 20 2,361,340 118,067 دوشنبه 4 شهریور 1398 -9266 -7/28
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 40,000 10,000 341,027,000 34,103 دوشنبه 11 شهریور 1398 76 0/22
سبد میلگرد مخلوط
نقدی 1,100 1,760 1,100 39,451,280 35,865
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 10,000 28,000 10,000 329,605,500 32,961 شنبه 9 شهریور 1398 -272 -0/82
شمش بلوم (150*150)5SP
نقدی 2,000 5,000 2,000 66,887,000 33,444
ورق گرم B
سلف 50,050 59,840 50,050 2,427,144,940 48,494 یکشنبه 17 شهریور 1398 -627 -1/28
سبد میلگرد 14 تا 32 - A3
نقدی 5,500 18,920 5,500 203,702,202 37,037 دوشنبه 14 مرداد 1398 -684 -1/81
شمش بلوم (150*150)5SP
سلف 30,000 96,000 30,000 1,043,918,000 34,797 سه شنبه 12 شهریور 1398 1235 3/68
مس مفتول
نقدی 1,000 40 40 26,337,520 658,438 چهارشنبه 20 شهریور 1398
ورق گرم B
سلف (مچینگ) 3,179 3,179 3,179 156,155,659 49,121 یکشنبه 17 شهریور 1398 0 0
ورق گرم C
سلف (مچینگ) 4,804 4,804 4,804 229,871,400 47,850 یکشنبه 17 شهریور 1398 0 0
مس مفتول
نسیه 500 155 155 102,057,890 658,438 چهارشنبه 20 شهریور 1398 15237 2/37
مس مفتول
نسیه 440 40 40 26,337,520 658,438 چهارشنبه 20 شهریور 1398 15237 2/37
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 600 600 600 سه شنبه 5 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,000 2,000 2,000 شنبه 16 شهریور 1398 0 0
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 300 300 300 شنبه 16 شهریور 1398 0 0
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 50 50 50 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 100 100 100 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 150 150 150 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,700 1,700 1,700 چهارشنبه 20 شهریور 1398 0 0
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 400 400 400 چهارشنبه 20 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,000 3,000 3,000 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,700 1,700 1,700 شنبه 23 شهریور 1398 0 0
قیر 85100 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 760 760 760 دوشنبه 8 آبان 1396 26003 10613/47
عایق رطوبتی BPP - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 75 75 75 سه شنبه 12 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 1,500 1,500 1,500 چهارشنبه 13 شهریور 1398 0 0
عایق رطوبتی BOF - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 60 60 60 شنبه 16 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 120 120 120 چهارشنبه 13 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 3,600 3,600 3,600 چهارشنبه 20 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 580 580 580 چهارشنبه 20 شهریور 1398 0 0
قیر 6070 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 500 500 500 شنبه 16 شهریور 1398 0 0
قیر MC800 - صادراتی
نقدی (صادراتی - ریالی) 115 115 115 یکشنبه 10 شهریور 1398 0 0
شمش طلا 997
نقدی 0/001 0/001 0/001 4,971,678 4,971,678 دوشنبه 11 شهریور 1398
شمش طلا 997
نقدی 0/002 0/002 0/002 9,948,327/678 4,971,678 دوشنبه 11 شهریور 1398
شمش طلا 997
نقدی 0/002 0/002 0/002 9,948,327/678 4,971,678 دوشنبه 11 شهریور 1398
شمش طلا 998
نقدی 0/001 0/001 0/001 4,976,664 4,976,664 دوشنبه 11 شهریور 1398 -25663 -0/51
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R
نقدی 210 21 0 0 یکشنبه 17 شهریور 1398
پلی پروپیلن نساجی F30G
نقدی 88 22 0 0 دوشنبه 11 شهریور 1398
پارافین واکس سنگین 5%
نقدی 1,012 46 46 2,530,000 55,000 شنبه 16 شهریور 1398 0 0
روغن پایه 4-SOC
نقدی 506 253 253 18,216,000 72,000 یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
قیر PG6422
نقدی 800 622 622 18,660,000 30,000 یکشنبه 24 شهریور 1398 0 0
وکیوم باتوم
نقدی 10,000 31,650 10,000 267,959,000 26,796 شنبه 9 شهریور 1398 2080 8/42
وکیوم باتوم
نقدی 3,000 11,200 3,000 79,587,000 26,529 شنبه 16 شهریور 1398 1813 7/34
گوگرد کلوخه
نقدی 6,000 1,500 1,500 5,700,000 3,800 شنبه 23 شهریور 1398
پلی پروپیلن نساجی Z30S
نقدی 1,100 572 528 53,208,144 100,773 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن نساجی Z30G
نقدی 330 88 66 6,651,018 100,773 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن نساجی V79S
نقدی 110 66 44 4,434,012 100,773 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G
نقدی 110 66 66 7,593,300 115,050 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -4273 -3/58
پلی پروپیلن نساجی HP552R
نقدی 1,100 902 616 62,076,168 100,773 چهارشنبه 20 شهریور 1398 -4340 -4/13
پلی وینیل کلراید S65
نقدی 3,000 1,220 1,100 86,344,500 78,495 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1055 -1/33
پلی وینیل کلراید S65
سلف 2,508 726 572 46,287,956 80,923 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1087 -1/33
پلی وینیل کلراید S60
نقدی 3,014 726 660 56,678,820 85,877 یکشنبه 17 شهریور 1398 -1154 -1/33
پلی وینیل کلراید E7244
نقدی 132 66 66 5,504,400 83,400 شنبه 16 شهریور 1398
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH552R درجه 1
نقدی 60 255 60 6,053,940 100,899 یکشنبه 17 شهریور 1398 660 0/66
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB548R درجه 1
نقدی 42 42 42 4,348,890 103,545 یکشنبه 17 شهریور 1398 -3846 -3/58
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2
نقدی 80 80 0 0 دوشنبه 11 شهریور 1398
مجموع ارزش معامله(هزار ریال): 7,112,668,031/356  
آخرین بروز رسانی: 1398/06/25 - 19:17:30
چشم انداز بورس کالای ایران

بورس کالای ایران در افق چشم­ انداز، مرجع قیمت­ گذاری کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه ­ای در منطقه و یکی از گزینه­ های اولویت­ دار تولیدکنندگان برای تامین مالی و پوشش ریسک تجاری می­ باشد. 

 

 ارتباط با ما
تهران خیابان آیت الله طالقانی،بعد از تقاطع ولی عصر (عج)،شماره 351کد پستی:1593649313
تلفن گویا: 85640
نمابر : 88383000
ارتباط مستقیم: 85642100
امور سهام: 85642015
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پرتال متعلق به شرکت بورس کالای ایران می باشد.